w lewym górnym rogu książka, poniżej zeszyt i długopis

Organ konsultacyjno-doradczy w przedsiębiorstwie społecznym

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało pismo, w którym podsumowuje dotychczasowe interpretacje dot. wprowadzenia organu konsultacyjno-doradczego w przedsiębiorstwie społecznym. Organ konsultacyjny w spółkach z o.o. , spółkach akcyjnych i klubach sportowych Organ konsultacyjno-doradczy w fundacjach i stowarzyszeniach Organ konsultacyjno-doradczy w spółdzielniach socjalnych Przeczytaj więcej: Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. organu konsultacyjno-doradczego Status przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej Chcesz uzyskać status przedsiębiorstwa na bazie ustawy …

Czytaj dalejOrgan konsultacyjno-doradczy w przedsiębiorstwie społecznym

VAT a działalność pożytku publicznego

VAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Podatnicy, zwolnienia i dotacje

Organizacje pozarządowe, pomimo iż z istoty swojej nie są nastawione na zysk, a ich działalność pożytku publicznego, co do zasady, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców, mogą podlegać w związku z tą działalnością obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Już sama ocena charakteru działalności pożytku publicznego na gruncie przepisów o VAT może powodować pewne trudności; występować one też mogą następnie przy ustaleniu obowiązków NGO-sów w zakresie rozliczeń …

Czytaj dalejVAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Podatnicy, zwolnienia i dotacje

Ewaluacja. Jak to się robi?

Ewaluacja. Jak to się robi?

Poradnik jest źródłem praktycznej wiedzy o ewaluacji, opracowanym na podstawie doświadczeń oraz przeglądu literatury przedmiotu. Ma również opisywać standardy dobrej ewaluacji – zbiór zasad postępowania, które warto utrwalać i upowszechniać. W poradniku wspomniano o metodach badawczych, do których można sięgnąć podczas ewaluacji. Czytaj bezpłatnie

Rekomendacje ekologiczne. Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Największe wyzwania, jakim muszą stawić czoło organizatorzy wydarzeń sportowych, to naturalnie troska o wysoki poziom konkurencji sportowej oraz sprawny przebieg przygotowań i samej imprezy. Współczesna lista oczekiwań związanych z wydarzeniami sportowymi jest zdecydowanie szersza, a niniejsza publikacja ma za zadanie zachęcać organizatorów do ograniczania wpływu ich wydarzeń na środowisko. Wiele z proponowanych działań nie jest kosztownych lub nawet nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Przygotowując tę publikację, autorzy mieli na uwadze, …

Czytaj dalejJak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ustawa o ekonomii społecznej. Komentarz

Komentarz do ustawy o ekonomii społecznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej po raz pierwszy reguluje, dotychczas nie unormowany w polskim prawodawstwie, obszar ekonomii społecznej. Fundamentem ekonomii społecznej jest wrażliwość na potrzeby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki rozwiązaniom zawartym w tej ustawie uzyskują one wsparcie, oraz szansę na samodzielność, przywrócenie poczucia godności i rozwój własnego potencjału. Ramy prawne określone w ustawie o ekonomii społecznej są również punktem odniesienia dla …

Czytaj dalejKomentarz do ustawy o ekonomii społecznej

WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE MIEJSC PRACY – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 2024 R.

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – zasady obowiązujące od 2024 r.

Od początku 2024 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania ze środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych (tj. fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach socjalnych, spółkach z o.o. not for profit i innych). Poniżej przygotowaliśmy przegląd najważniejszych zmian i założeń. Przebieg naboru Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej obejmuje: W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby fizyczne …

Czytaj dalejWsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – zasady obowiązujące od 2024 r.

Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Łódzkiego na lata 2023-2025

Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Łódzkiego na lata 2023-2025

Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla województwa łódzkiego na lata 2023-2025 został opracowany w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w oparciu o diagnozę sytuacji województwa łódzkiego w zakresie usług społecznych oraz Strategię rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) z uwzględnieniem innych krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych. Dokument wskazuje główne kierunki planowanych zmian w systemie usług społecznych w pierwszych trzech latach nowej …

Czytaj dalejRegionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Łódzkiego na lata 2023-2025

Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

Dobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

W niniejszej publikacji znajdują się informacje na temat przykładowych działań, które podjęły ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne, aby zapewnić sprawne i skuteczne funkcjonowanie. Pokazujemy także problemy z jakimi się zmagają i przedstawiamy podjęte przez nich rozwiązania. Z niej dowiecie się również, jak kompleksowe wsparcie świadczą OWES, wzmacniając sektor ekonomii społecznej w lokalnych społecznościach. W publikacji znajdują się przykłady dwóch przedsiębiorstw społecznych wspieranych przez Centrum …

Czytaj dalejDobre praktyki w funkcjonowaniu OWES

„Ufamy, ale… Polki i Polacy o organizacjach pozarządowych”

Raport „Ufamy, ale… Polki i Polacy o organizacjach pozarządowych”

Warto badać wizerunek organizacji pozarządowych i podjąć refleksję nad tym, jak postrzegają je Polki i Polacy. O ile w przypadku firmy dobry wizerunek może przełożyć się na sprzedaż produktów lub usług, o tyle percepcja NGO może wpływać na poziom zaangażowania społecznego w ich działania. Organizacje pozarządowe od lat narzekają na brak osób gotowych bezinteresownie włączać się w ich aktywność. Dla wielu NGO poważną bolączką jest brak niezależnego, poza …

Czytaj dalejRaport „Ufamy, ale… Polki i Polacy o organizacjach pozarządowych”

przewodnik po funduszach unijnych 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 – przewodnik

Obecnie w kontekście pozyskiwania środków unijnych znajdujemy się w dość ciekawym momencie, w tzw. okresie przejściowym. Formalnie jesteśmy na początku nowego okresu finansowania (2021-2027). Część nowych programów unijnych została już zatwierdzona, część zatwierdzeń jeszcze się finalizuje, w większości przypadków znane są już harmonogramy konkursów planowanych na rok 2023. Pierwsze konkursy w ramach programów krajowych ruszyły, większość konkursów krajowych i regionalnych ruszy lada moment. Z niecierpliwością …

Czytaj dalejFundusze Europejskie na lata 2021-2027 – przewodnik

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną