Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich: dotacje na założenie własnej firmy (2021-2023)

FAQ

Co to znaczy, że okres trwałości wynosi minimum 12 miesięcy?

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie finansowe przyznawane jest w celu sfinansowania niezbędnych kosztów związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Ww. koszty muszą zostać odpowiednio uzasadnione przez Wnioskodawcę w biznesplanie.

Jakie wydatki mogę pokryć ze wsparcia pomostowego?

Ze wsparcia pomostowego można pokryć m.in. koszty ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

Co to znaczy, że wsparcie finansowe pomostowe oraz dotacja są udzielane w kwocie netto?

Wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej m.in. koszty ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

Z jakich szkoleń skorzystam w projekcie?

Blok szkoleniowy składa się z 8 szkoleń tematycznych. Aby ten etap ubiegania się o dotację został uznany za spełniony, należy wziąć udział w min. 80% godzin szkoleniowych. Tematyka szkoleń:

  • Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych: 8 godzin
  • Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS: 12 godzin
  • Reklama i inne działania promocyjne: 8 godzin
  • Inne źródła finansowania działalności gospodarczej: 8 godzin
  • Sporządzenie biznesplanu i jego realizacja: 12 godzin
  • Negocjacje biznesowe: 8 godzin
  • Pozyskanie i obsługa klienta: 8 godzin

Łącznie liczba godzin szkoleniowych na jedną grupę: 72 godz. lekcyjne. Kwota stypendium to: 12,31 zł. Przy 100% frekwencji na szkoleniach, kwota stypendium wyniesie: 886,32 zł.

Czy prowadząc wcześniej działalność gospodarczą mogę przystąpić do projektu?

Osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Regulamin rekrutacji uczestników szczegółowo określa kto nie kwalifikuje się do wsparcia projektowego.

Kiedy i gdzie mogę złożyć dokumentację zgłoszeniową?

Dokumentację zgłoszeniową należy składać osobiście w siedzibie biura projektu lub drogą pocztową na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź

Dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można także składać drogą mailową na adres dotacje@instytut.lodz.pl.

Szczegółowe zasady składania dokumentów rekrutacyjnych opisane są w Regulaminie Rekrutacji.

W jakich godzinach otwarte jest Biuro Projektu?

Biuro Projektu zlokalizowane jest w siedzibie Instytutu Spraw Obywatelskich przy ul. Pomorskiej 40 w Łodzi. Godziny otwarcia to wt., czw. i pt. 8:00-16:00 oraz pon. i śr. 10:00 – 18:00.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (nieskończone 30) z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Czy ze wsparcia szkoleniowego można skorzystać również po zarejestrowaniu działalności gospodarczej?

Nie, wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czy muszę uczestniczyć w pełnym pakiecie szkoleń w ramach wsparcia szkoleniowego?

Nie, jednak warto pamiętać, że udział we wsparciu szkoleniowym i jego ukończenie jest niezbędne by móc ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin przewidzianych na realizację szkoleń.

Czy po pozytywnej ocenie merytorycznej biznesplanu mogę zmienić profil planowanej działalności?

W trakcie uczestniczenia w Projekcie oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie ma możliwości całkowitej zmiany profilu działalności względem działalności przedstawionej w biznesplanie. Jednakże nie ma przeciwwskazań, aby profil prowadzonej działalności gospodarczej został rozszerzony lub zmodyfikowany, o czym uczestnik projektu powinien każdorazowo poinformować beneficjenta.

Kiedy należy przedłożyć oryginały dokumentacji projektowej?

Na etapie składania formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, należy przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie przynależności do grupy docelowej uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Logotypy: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Łódzkie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną