11. edycja Forum Praktyków Partycypacji

18 i 19 marca Kraków stał się centrum inspirujących dyskusji i kreatywnych rozwiązań dotyczących włączania obywateli i obywatelek w decydowanie o wspólnych sprawach. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób reprezentujących 180 różnych organizacji i instytucji z Polski i zagranicy. Byłam tam również nasza doradczyni i facylitatorka spotkań Małgorzata Stępień-Dudek, która aktywnie uczestniczyła m.in. w panelach o partycypacyjnym podejściu do wdrażania usług społecznych czy partycypacyjnej adaptacji do zmian klimatu w mieście Łodzi.

Spotkanie praktyków partycypacji

Przez dwa dni osoby z organizacji pozarządowych, przedstawiciele i przedstawicielki samorządów oraz rządu, aktywiści i aktywistki oraz pracujący w branżach związanych z partycypacją obywatelską, wzajemnie się od siebie uczyli, słuchali o swoich doświadczeniach, dzielili się dobrymi praktykami i lekcjami płynącymi z sytuacji czy projektów, które nie wyszły tak, jak miały wyjść.

11. Forum zainaugurował Kuba Wygnański, prezes Fundacji Stocznia, którykierował swoje słowa zarówno do praktyków i praktyczek partycypacji, jak i do goszczących pierwszy raz na tym wydarzeniu przedstawicieli władzy centralnej: Agnieszki Buczyńskiej (ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego), Macieja Berka (Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów) i Jacka Cichockiego (Szefa Kancelarii Sejmu). Przedstawiciele i przedstawicielka administracji krajowej wzięli udział w panelu dyskusyjnym otwierającym Forum, opowiadając o swoich działaniach i planach dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce. Przedmiotem rozmowy były m.in. tworzone przy ministrze ds. społeczeństwa obywatelskiego grupy robocze, które mają zajmować się ułatwieniami prawnymi dla organizacji pozarządowych, narzędziami dla aktywizmu i wolontariatu oraz rozwiązaniami wzmacniającymi partycypację i dialog obywatelski.

Rzecznictwo na Forum

Podczas forum pojawiły się także wątki rzecznicze  wypracowano postulaty dotyczące zmian w przepisach, rozmawiano o przyszłości partycypacji w Polsce. Podczas sesji zastanawiano się też, jak mądrze organizować procesy, które rzeczywiście włączają wszystkie głosy i społeczności, aby nadawać kierunek w różnych sprawach i budować konsensus. Nie jest to łatwe zadanie, ale wszyscy zgodnie podkreślają, że możliwe.

Przeczytaj więcej o Forum Praktyków Partycypacji

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną