Aktualizacja działalności gospodarczej w KRS [ngo.pl]

Organizacja, która miała zarejestrowaną działalność gospodarczą przed 1 grudnia 2014 r., musi zgłosić do sądu jej aktualizację. Doradczyni serwisu poradnik ngo.pl wyjaśnia: z czego to wynika i jak to zrobić.

 

Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl odpowiada:

Zgodnie z przepisami każda organizacja, która chce prowadzić działalność gospodarczą musi ją zarejestrować w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dziale III tego rejestru wpisywana jest informacja o przedmiocie (zakresie) działalności gospodarczej – określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

Informację tę organizacja podaje we wniosku. Składa się on z odpowiednich formularzy KRS oraz dokumentów, które tę informację potwierdzają. W przypadku stowarzyszeń i fundacji, takim dokumentem jest statut. Choć nie wynika to bezpośrednio z przepisów prawa,  w praktyce najczęściej już w statucie podaje się opis przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Na tej podstawie przygotowywany jest wniosek o wpis do KRS.

Zmiana w przepisach

Od 1 grudnia 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących rejestrowania działalności gospodarczej w KRS. Polega ona na tym, że inaczej niż do tej pory w KRS ujawnia się tylko 10 przedmiotów działalności gospodarczej, a nie wszystkie z, które są zapisane w statucie. Dodatkowa zmiana to wskazanie jednego przeważającego (najważniejszego) przedmiotu działalności gospodarczej.

W związku z tym organizacje zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców przed 1 grudnia 2014 r., są zobowiązane do zaktualizowania informacji o prowadzonej działalności gospodarczej. Musza wskazać najważniejszy przedmiot działalności gospodarczej oraz dziewięć pozostałych – tak, żeby w KRS ujawnionych było maksymalnie 10 przedmiotów działalności gospodarczej (może być mniej). Jeśli poprzednio było wpisanych więcej niż 10 zakresów, to „ponadwymiarowa” reszta jest wykreślana z rejestru. Jednak stowarzyszenie czy fundacja może nadal prowadzić wszystkie rodzaje działalności gospodarczej (w tym także te nieujawnione w KRS) na podstawie informacji (zapisów ) zawartych w zarejestrowanym w sądzie statucie.

Jak zgłosić aktualizację

Organizacja ma zaktualizować informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wraz z pierwszym wnioskiem o zmianę danych w rejestrze, np. przy okazji zgłaszania zmiany we władzach (maksymalne nie później niż w ciągu 5 lat od momentu wejścia w życie przepisów).

W tym celu składa formularz KRS-ZM – zmiana przedmiotu działalności gospodarczej (jako załącznik do głównego formularz KRS-Z20), wskazując jeden przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz dziewięć pozostałych. Te informacje będą ujawnione w KRS.

Przykładowo wypełniony formularz KRS-ZM dostępny jest tutaj: poradnik.ngo.pl/x/587739

Odpowiadając na pytanie:

To nie pomyłka sądu. W związku z tym, że jest to pierwszy wniosek o zmianę danych w rejestrze stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą po 1 grudnia 2014 r. (czyli po zmianie przepisów) ma ono obowiązek zaktualizować w sądzie informację o przedmiotach działalności gospodarczej, które mają być ujawnione w rejestrze, w tym o przeważającym przedmiocie działalności gospodarczej.

To zarząd podejmuje decyzję o tym, które rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację będą ujawnione w KRS i jaki będzie przedmiot przeważającej działalności. Nie wymaga to zmiany statutu, choć możne być potraktowane jako pretekst do zastanowienia się nad potrzebą zmiany w tym zakresie.

O tym jak zarejestrować działalność gospodarczą według nowych zasad pisaliśmy: /wiadomosci/1421701.html.

 

Podstawa prawna: 

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz 1161)

Art. 9.

(…)

2. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203)

Art. 40. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną