Antykryzysowa Tarcza Branżowa – także dla ekonomii społecznej

Od 24 października 2020 r. zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów obszar całego kraju został objęty czerwoną strefą. Wprowadzono dodatkowe obostrzenia wynikłe z ciągłego przyrostu przypadków zakażeń koronawirusem. Przedstawiono także działania osłonowe, które potocznie określa się mianem Tarczy Antykryzysowej 6.0 lub Antykryzysową Tarczą Branżową.

Notka jest na bieżąco aktualizowana. Ostatnia aktualizacja 12.14.2020 r. 

Zapoznaj się z aktualnościami nt. Tarczy Antykryzysowej 6.0: Tarcza Antykryzysowa 6.0 – znamy szczegóły

Nowe rozwiązania dotyczyć będą przede wszystkim branż: gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej, które już ucierpiały najbardziej na nowych obostrzeniach.

Przewiduje się pomoc w postaci zwolnienia z ZUS-u, świadczenia postojowe za listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł.

Środki przeznaczone na ten cel to ponad 1,8 mld zł. Według oficjalnych szacunków Tarcza Branżowa pomoże ok. 200 tys. firm oraz 372 tys. pracowników.

Jeśli będzie tego wymagać sytuacja pomoc nie skończy się w listopadzie, a zostanie wydłużona o kolejne miesiące.

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

  • gastronomicznej,
  • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
  • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
  • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Będzie to dotyczyło firm, które mają określony jako wiodący jeden z  kodów PKD, które zostaną określone w ustawie.

Co kryje Antykryzysowa Tarcza Branżowa?

W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na następujące formy wsparcia:

  • zwolnienie ze składek ZUS za listopad w przypadku uzyskania przychodu w listopadzie niższego o 40% rok do roku;
  • świadczenie postojowe za listopad w przypadku uzyskania przychodu w październiku lub listopadzie niższego o 40% rok do roku;
  • mała dotacja w wysokości 5 tys. zł przypadku uzyskania przychodu w w październiku lub listopadzie niższego o 40% rok do roku (ta forma wsparcia, w przeciwieństwie do znanej nam mikropożyczki, będzie przyznawana wyłącznie w przypadku znaczącego spadku przychodów).

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią uzyskają odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Planuje się przesunięcie wpłat zaliczek za październik, listopad i grudzień o pół roku.

Do 30 czerwca 2021 r. zostanie wydłużona możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej będą mogły skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego.

Tarcza branżowa zakłada również zwolnienie z opłaty targowej na cały 2021 rok.

Wnioski o otrzymanie świadczenia postojowego lub dotacji będzie można składać do 30 czerwca 2021 r. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca opłacił już składki ZUS za listopad 2020 r., będzie mógł ubiegać się o zwrot.


Szersze grono przedsiębiorców z wydłużonym terminem opłat zaliczek na PIT

Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2054) wprowadziło możliwość wpłaty zaliczek PIT za październik do 20 maja 2021 r., za listopad do 20 czerwca 2021 r. oraz za grudzień do 20 lipca 2021 r. Co do zasady rozwiązanie to dotyczy tylko płatników, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje z powodu epidemii COVID-19” i prowadzą działalność z określonym kodem PKD.

Wspomniane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego wskazuje następujące kody PKD objęte tym rozwiązaniem: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,55.10.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z,79.11.A,79.12.Z,79.90.A,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z


Rozszerzenie zakresu kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności objętych pomocą

W projekcie nowej ustawy mają pojawić się kody: 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów), 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu), 85.59.A (nauka języków obcych), 86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej) oraz 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych). Wszystko wskazuje na to, że na pomoc przewidzianą w tarczy 6.0 powinny załapać się także podmioty świadczące usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z bądź prowadzące muzeum.


Ulgi i dofinansowania

W przypadku ulgi w składkach ZUS za listopad na zwolnienie ze składek będzie mógł liczyć mikroprzedsiębiorca zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. Przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. będzie musiał być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Analogiczne wymagania będą musieli spełnić przedsiębiorcy starający się o wypłatę postojowego oraz starania się o 5 tys. zł dofinansowania kosztów prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy, którzy będą wykonywali działalność przez trzy miesiące od jej udzielenia zostaną zwolnieni z obowiązku zwrotu dotacji.


Dofinansowanie do pensji pracowników

Ustawa będzie przewidywać możliwość wypłaty 2 tys. zł dofinansowania do pensji pracowników przez trzy miesiące. Do uzyskania dofinansowania będzie się liczył spadek o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Warunkiem wypłaty wsparcia będzie niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn ich niedotyczących przez okres objęty dofinansowaniem pod rygorem zwrotu dofinansowania udzielonego na danego pracownika.


Przeczytaj więcej

Rozwiązania Tarczy 6.0, z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej

Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

Tarcza branżowa

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego


Już niedługo powinny oficjalnie wejść w życie rozwiązania pomocowe w ramach tzw. Tarczy Branżowej 6.0. Poniżej, w formie tabelarycznej poszczególne propozycje wsparcia. Nie wszystkie rodzaje wsparcia zostaną uruchomione w jednym czasie. Niektóre wymagają wyrażenia zgody Komisji Europejskiej co spowoduje, że będą dostępne w późniejszym terminie.

Szczegółowe zestawienie proponowanych rozwiązań


Komisja Europejska zatwierdziła program odraczania płatności podatku i rozkładania płatności na raty w ramach pomocy covidowej.

Ułatwienie odnosi się do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych przez naczelników urzędów skarbowych – rozłożenia należności na raty i odroczenia płatności.

Obecnie przedsiębiorcy mają dwie możliwości:

  • mogą skorzystać z ulg przewidzianych w ordynacji podatkowej – art. 67a i b – z limitem 200 tys. euro (pomoc de minimis), bądź
  • skorzystać ze szczególnych rozwiązań z tarcz antykryzysowych (na podstawie art. 15zzzh ust. 1 z późniejszymi zmianami), które również przewidują możliwość sięgnięcia po ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, ale z dużo wyższym limitem – 800 tys. euro (tzw. pomoc covidowa).

Jak czytamy w decyzji Komisji Europejskiej, Polska może udzielać ulg – odroczenia płatności podatku i rozłożenia go na raty – w ramach pomocy covidowej wszystkim przedsiębiorstwom.

Jaki warunek trzeba spełnić by zostać objętym wspomnianą pomocą covidową?

Przedsiębiorstwa muszą wykazać spadek dochodów o 25 proc. w dowolnym miesiącu (zaczynając od lutego 2020 r.) w porównaniu z miesiącem poprzednim lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

Urząd Skarbowy uzyskał  możliwość odraczania płatności podatków lub rozkładania ich na raty do 30 czerwca 2021 r. Przedsiębiorstwa, które skorzystają z pomocy, są zobowiązane do zapłacenia należności najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Należy zwrócić uwagę, że decyzja Komisji Europejskiej jest ważna z jeszcze jednego powodu. Część organów podatkowych odmówiła już odroczenia terminu płatności podatku wyłącznie z tego powodu, że KE nie zatwierdziła jeszcze programu pomocy. Podatnicy odwoływali się od takich decyzji. Dzięki zatwierdzeniu programu mają szansę na pozytywne rozstrzygnięcia.

Przeczytaj więcej

Jest zgoda na ulgi podatkowe do 800 tys. euro


Chcesz skorzystać z Tarczy Antykryzysowej 6.0? Skontaktuj się z doradcą:

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną