Centrum KLUCZ na X Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej

15 listopada braliśmy udział w X Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (OSES), które tym razem gościły w Muzeum Powstania Warszawskiego.

OSES to dobra okazja, aby spotkać się w gronie osób i instytucji, które na co dzień tworzą sektor ekonomii społecznej – czy to przez diagnozowanie jego sytuacji, czy prowadzenie działalności społecznej i ekonomicznej, czy wreszcie przez tworzenie jego ram prawnych.

Rekomendacje dla rozwoju ekonomii społecznej

W pierwszej części spotkania Joanna Wardzińska z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, członkini  Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw Ekonomii Społecznej (GECES) przedstawiła rekomendacje dla rozwoju ekonomii społecznej, zatwierdzone 14 października 2016 r. Rekomendacje skierowane są do instytucji różnych szczebli i dotyczą czterech podstawowych wyzwań:

  1. Zwiększenie widoczności i rozpoznawania roli przedsiębiorczości społecznej w Europie.
  2. Zwiększenie dostępności źródeł finansowania przedsiębiorczości społecznej.
  3. Dostosowanie ram prawnych do prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.
  4. Wiodąca rola przedsiębiorczości społecznej w międzynarodowej gospodarce.

Przeczytaj rekomendacje GECES.

Dr Sławomir Nałęcz z Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentował najważniejsze dane statystyczne obrazujące stan trzeciego sektora. Chociaż zasób danych, którymi dysponujemy, jest spory, to cechuje go podstawowa wada, utrudniająca kompleksowe badanie trendów rozwojowych w ekonomii społecznej. Chodzi przede wszystkim o rozproszenie danych i fakt, że nie są pozyskiwane w oparciu o spójne definicje pojęć związanych z ekonomią społeczną. Sprawia to, że diagnozując sektor ekonomii społecznej, czasami odwołujemy się do ogólnych danych o sektorze pozarządowym, czasami do danych o podmiotach reintegracyjnych, innym razem do danych o spółdzielniach socjalnych. Takiemu rozproszeniu danych ma zaradzić stworzenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej w ramach projektu realizowanego w Działaniu 2.9 PO WER pn. „Rozwój ekonomii społecznej”. Do czasu jego powstania GUS poleca dane zgromadzone na swojej stronie.

Ekonomia społeczna jest kobietą

Dla osób, które chciały poznać najlepiej działające przedsiębiorstwa społeczne oraz ich sposoby na łączenie celów społecznych i biznesowych, najciekawsza była druga część X OSES, czyli panel dyskusyjny o wyzwaniach ekonomii społecznej w nowej perspektywie unijnej. Prowadząca Karolina Cyran-Juraszek zaprosiła do niego liderki czterech spółdzielni socjalnych: Blues Hostel z Konina,  Razem do sukcesu z Kramska, Perunica z Byczyny oraz Dalba z Pucka. Czego się dowiedzieliśmy? Że ekonomia społeczna jest kobietą 😉 że świetnym sposobem na zgranie zespołu są zajęcia z nurkowania, że samorządy są ważnym, ale niestety często nieobecnym graczem w obszarze ekonomii społecznej – a przede wszystkim przypomnieliśmy sobie, że ekonomia społeczna jest to po, aby osoby powszechnie uważane za niepełnowartościowych pracowników mogły udowodnić, że jest inaczej i dzięki pracy odzyskiwały godność i samodzielność.

Spółdzielnie uczniowskie szansą na rozwój ekonomii społecznej?

Usłyszeliśmy również i poznaliśmy efekty działalności bardzo ciekawej i perspektywicznej inicjatywy – Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” z Gimnazjum nr 2 z Lubartowa. Kilka dni po X OSES, 19 listopada 2016 r. spółdzielnia zajęła I miejsce w konkursie  organizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej. Na co dzień młodzi spółdzielcy prowadzą sklepik szkolny, od podszewki poznając specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej. Dbają także o realizację wydarzeń i uroczystości integrujących społeczność szkolną.

Ekonomia społeczna a polityki publiczne

Na X OSES nie zabrakło także przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, których do panelu dyskusyjnego o ekonomii społecznej w politykach publicznych zaprosił Cezary Miżejewski. Posłanka Agnieszka Ścigaj, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej przedstawiła podstawowe kierunki działań i aktualne tematy podejmowane przez zespół. Piotr Krasuski (Dyrektor Departamentu EFS Ministerstwa Rozwoju) oraz Piotr Kontkiewicz (zastępca dyrektora Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zaprezentowali aktualny stan ekonomii społecznej w kontekście jej roli w realizacji strategicznych dokumentów rozwojowych kraju (jak Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) oraz  planowanych zmian prawnych. Burmistrz Miasta Brzeziny, Marcin Pluta odpowiedział natomiast o działaniach, jakie ma zamiar podjąć Związek Miast Polskich w celu zbliżania samorządów i ekonomii społecznej.

„Kawał dobrej roboty” na OSES

Ważnym elementem X OSES było także wręczenie wyróżnienia „Kawał dobrej roboty” dla organizacji korzystających z preferencyjnych pożyczek ES Funduszu TISE, które osiągnęły największe oddziaływanie społeczne. Wyróżnienie przypadło w udziale Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”, którego misją, jak sami określają ją  członkowie Stowarzyszenia, jest „podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens”.

Z jakimi wnioskami wróciliśmy?

Przede wszystkim – że ekonomia społeczna i jej idee mogą i powinny być naturalnym elementem  życia społeczności lokalnej. Powinny określać ramy współdziałania władz samorządowych i mieszkańców oraz reprezentujących ich organizacji, a także lokalnych przedsiębiorców społecznych. W województwie łódzkim mamy, choć niewiele, przykładów tak właśnie działających społeczności. Jeśli nadal będziemy z powodzeniem splatać ekonomię społeczną z rozwojem lokalnym, jedynym, czego będziemy oczekiwać od władz centralnych i regionalnych, to dobre prawo o ekonomii społecznej i racjonalne strategie jej rozwoju.

A co z inspiracjami dla zespołu Centrum KLUCZ?

O tym, jakie pomysły na działania mamy dzięki udziałowi w X OSES, dowiecie się już wkrótce. W 2017 r. mamy m.in. zamiar nawiązać więcej kontaktów z młodszym pokoleniem. Mamy nadzieję, że dzięki temu  ekonomia społeczna ma choć małą szansę stać się kiedyś oczywistym i naturalnym sposobem na życie dla tych, którzy rozpoczynają karierę zawodową.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną