Elektronizacja sprawozdań fundacji

Nowy rok to także nowe zmiany w przepisach. Chcieliśmy zwrócić waszą uwagę na zmiany dotyczące fundacji, które już od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie.

Sprawozdanie merytoryczne fundacji w formie elektronicznej

Zgodnie z ustawą o fundacjach, co roku podmioty te są zobowiązane przygotowywać sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły do właściwego ministra. Od 1 stycznia br. obowiązuje tylko elektroniczna forma składania sprawozdań oraz jednolity wzór tego dokumentu. Zmiany dotyczą sprawozdań składanych w 2023 r. za 2022 r.

Zmiany nie dotyczą fundacji mających status OPP – one wciąż sprawozdają się wyłącznie do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na ustalonych przez NIW zasadach.

Wzór sprawozdania merytorycznego fundacji

Od 2023 r. sprawozdanie fundacji będzie podpisywane elektronicznie przez przedstawicieli fundacji, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w statucie podmiotu, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zarząd fundacji dokonuje wyboru sposobu podpisania sprawozdania. Podpisane w ten sposób sprawozdanie należy wysłać na adres e-mailowy lub elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego ministra – informacji szukać należy na stronach poszczególnych ministerstw.

Należy zwrócić szczególną uwagę na część finansową sprawozdania. Jest ona niezwykle rozbudowana. Wszystkie przychody i koszty wskazujemy w podziale na środki pieniężne (odrębnie dla uzyskiwanych bezgotówkowo i gotówko) oraz na inne formy przychodu. Niezbędne będzie pozyskanie  z ksiąg rachunkowych informacji o formach w jakich uzyskano przychody oraz w jaki sposób ponosi się koszty. Tak wysoka szczegółowość ma na celu przeciwdziałanie procedurom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Wzór sprawozdania nie zmienia się i jest zgodny z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2022 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji (pdf).

Co grozi za niezłożenie sprawozdania?

Warto pamiętać, że konsekwencją niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego jest narażanie się na zawieszenie przez sąd działalności zarządu fundacji. Warto zatem wywiązywać się z obowiązku sprawozdawczego w terminie.


Potrzebujesz wsparcia w sporządzeniu sprawozdania merytorycznego fundacji? Zgłoś się do naszych doradców:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną