Fundusz Gwarancyjny dla podmiotów ekonomii społecznej

Z Funduszu Gwarancyjnego powołanego w Banku Gospodarstwa Krajowego mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne), które  ubiegają się o kredyty w bankach spółdzielczych.

W ramach funduszu PES mogą starać się o udzielenie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Dla kogo Fundusz Gwarancyjny?

O gwarancję mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ);
 • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność pożytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty sfery gospodarczej, realizujące cel społeczny:
 • organizacje pozarządowa prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
 • spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych;
 • spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Korzystne warunki gwarancji:

 • gwarancje bankowe ułatwiają dostęp do finansowania rynkowego podmiotom o krótkiej historii działalności/braku historii kredytowej;
 • szerokie spektrum rodzajów kredytów objętych gwarancją: kredyty na bieżącą działalność, na cele rozwojowe lub inwestycyjne, w tym na:
 1. finansowanie działalności gospodarczej,
 2. finansowanie inwestycji,
 3. tworzenie nowych miejsc pracy,
 4. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 5. realizowanie kontraktów eksportowych;
 • długi okres gwarancji: do 102 miesięcy dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe i do 123 miesięcy – kredyty inwestycyjne;
 • jednostkowa gwarancja do 80% kredytu i do 500 000,00 zł;
 • niska prowizja za udzielenie gwarancji: jedynie 0.5% od kwoty gwarancji za cały okres trwania gwarancji;
 • zabezpieczenie alternatywne dla PES nie posiadających majątku mogącego stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu;
 • brak konieczności zabezpieczenia gwarancji na majątku PES; zabezpieczenie wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją.

Podstawowe warunki udzielenia gwarancji:

 • złożenie w Banku kredytującym wniosku o udzielenie gwarancji;
 • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie działalności gospodarczej oraz posiadanie zdolności kredytowej;
 • brak wypowiedzianych kredytów, zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni i powyżej 500 zł;
 • gwarancje mogą być udzielane łącznie do kwoty 1 mln złotych dla jednego PES.

Jak skorzystać z gwarancji bankowej dla PES?

Aby podmiot ekonomii społecznej otrzymał gwarancję bankową, wystarczy złożenie wniosku  o udzielenie gwarancji w banku kredytującym. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS) oraz z SGB-Bank S.A. (SGB). BPS i SGB oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze, które przystąpią do współpracy w ramach realizacji tejże umowy będą pełnić rolę banków kredytujących tj. będą udzielać  podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Funduszu Gwarancyjnego

Zapoznaj się z ulotką Funduszu Gwarancyjnego


Zapoznaj się listą banków, w których można uzyskać gwarancję dla PES


Jesteś zainteresowany skorzystaniem z pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej? Zapoznaj się z ofertą preferencyjnych pożyczek TISE SA


Zastanawiasz się, czy Twój podmiot może skorzystać z pożyczki i/lub gwarancji bankowej na preferencyjnych warunkach? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną