Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet” – zmiana Wniosku Konkursowego

UWAGA: w związku z omyłką pisarską Organizatora, zamieszczony do pobrania Wniosek Konkursowy nie zawierał strony, na której należy złożyć podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. W związku z tym, w przypadku wpłynięcia do Organizatora wniosku niepodpisanego lub podpisanego niezgodnie z reprezentacją podmiotu, Organizator wyznacza termin trzech dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków – tj. do  22.06.2016 r. włącznie – na uzupełnienie podpisów.

Wnioski nie zawierające strony z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, ale podpisane  na ostatniej stronie Wniosku pod Oświadczeniem Wnioskodawcy, nie wymagają uzupełnienia.

Właściwy formularz wniosku:

Wiosek Konkursowy POPRAWIONY

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Pakiet dla społecznych rakiet”.  W ramach konkursu można ubiegać się o pakiet rozwojowy, który wzmocnij potencjał Twojej organizacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 czerwca 2016 r. do godz. 15.15.

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim, poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej i utworzeniu miejsc pracy.

Dla kogo:

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
  • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

Pakiety rozwojowe:

W ramach konkursu ubiegać się można o pakiet rozwojowy. Jest to zestaw usług i produktów, dzięki którym grupa nieformalna lub podmiot wzmocni swój potencjał w obszarze ekonomii społecznej – czyli sformalizuje swoją działalność społeczną i/lub uzyska niezależność finansową dzięki podjęciu działalności ekonomicznej. Łączny koszt usług i produktów nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł brutto.

Ważne: konkurs skierowany jest do grup i podmiotów z terenu subregionu I województwa łódzkiego, czyli z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

Szczegółowy zakres usług i produktów, o jakie można ubiegać się w ramach konkursu, znajduje się w Regulaminie. Są wśród nich m.in. usługi księgowe, informatyczne (w tym zaprojektowanie i zaprogramowanie strony internetowej), graficzne i poligraficzne, prawne, biznesowe czy marketingowe.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja jesteście zainteresowani wsparciem w formie pakietu rozwojowego, wypełnijcie Wniosek Konkursowy. Wnioski należy wypełniać w wersji elektronicznej. Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Pomorska 40; 91-409 Łódź z dopiskiem: Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet”. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 23 maja 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. do godz. 15:15.

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin Konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”

Wniosek Konkursowy NIEAKTUALNY

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej

Wzór umowy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną