Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2017 r.

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r.”

DOC

PDF

Rok 2017 będzie czwartyam rokiem realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym FIO przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2017 r.  W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adresfio@mrpips.gov.pl, do 20 kwietnia 2016 r. na formularzu, który można pobrać poniżej lub o zgłaszanie uwag poprzez portal mamzdanie.org.pl

[formularz konsultacyjny]

Następnie Departament Pożytku Publicznego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

W ramach konkursu FIO 2017 planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w dwóch terminach:

  • oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 1 oraz Priorytecie 2 będzie można składać we wrześniu 2016 r.
  • oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 3 oraz Priorytecie 4 (w tym KDS) będzie można składać w grudniu 2016 r.,

Poniżej wykaz najważniejszych zmian w stosunku do FIO 2016:

  1. Nabór ofert w Priorytecie 1.
  • Wyodrębnienie dwóch komponentów – regionalnego i tematycznego,
  • W ramach komponentu regionalnego planowane są: niższe koszty obsługi, rozbudowanie partnerstw w ramach ofert oraz wsparcie dla obszarów o niższej aktywności obywatelskiej,
  • Wsparcie świadczone będzie przez Operatorów ze względu na temat planowanych działań, niezależnie od położenia geograficznego.

2. Wydłużenie możliwego czasu realizacji zadań do 9 i 11 miesięcy (projekty roczne) oraz 20 i 22 miesięcy (projekty dwuletnie).

3. Nowe kryteria strategiczne.

4. Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych o stowarzyszenia zwykłe.

5. Zwiększenie poziomu wymaganych wkładów własnych.

6. Nowe tematy w Komponencie Działań Systemowych (uzasadnienia wyboru zaproponowanych tematów – do pobrania tutaj)

7. Wprowadzenie zapisu, iż Oferentów, którzy mają możliwość odzyskania podatku VAT, obowiązuje kosztorys w kwotach netto, tzn. VAT będzie dla tych podmiotów kosztem niekwalifikowalnym. Pozostałych Oferentów obowiązuje kosztorys w kwotach brutto.

8. Zmiana w funkcjonowaniu III eksperta (ustalone są nowe przesłanki: rozbieżność w ocenach co najmniej 20 punktów oraz wyższa ocena co najmniej 89 punktów).

9. Większa swoboda w zakresie zmian w kosztorysie na etapie realizacji projektów. Np. „W ramach jednej kategorii możliwe są przesunięcia wkładu własnego lub dotacji pomiędzy pozycjami.” oraz odnośnie kategorii III – „Możliwe jest przesunięcie zaoszczędzonych środków (z dotacji lub wkładu własnego) w tej kategorii do kategorii I”.

10. Modyfikacje w karcie oceny merytorycznej (usunięcie pytań dotyczących kwestii horyzontalnej i celu głównego, dodanie pytania dotyczącego uwzględnienia przez projekt celu szczegółowego, zwiększenie punktacji za część „Zaangażowanie społeczności”).

źródło: pozytek.gov.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną