Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 – trwają nabory

Trwają nabory w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022 (KFS). W Powiatowych Urzędach Pracy możliwe jest składanie wniosków.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS to forma wsparcia finansowego pracodawców, przeznaczona na uzasadnione potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników – w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowy?

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Priorytety KFS na 2022

Priorytety wydatkowania w 2022 roku środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zwanego dalej KFS) określone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (zwanego dalej MRiPS):

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Aktualne nabory do KFS 2022

Przygotowaliśmy przegląd terminów naborów do KFS 2022 w 8 powiatach woj. łódzkiego: m. Łódź, łódzki-wschodni, pabianicki, łaski, zduńskowolski, rawski, tomaszowski, opoczyński.

Sprawdź termin naboru w swoim powiecie


Chcesz skorzystać z KFS i potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji? Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatne wsparcie:

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): 

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną