Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla przedsiębiorstw społecznych

Od 2019 r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) będą mogły skorzystać również przedsiębiorstwa społeczne. KFS to część Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Część tych środków została przeznaczona dla przedsiębiorstw społecznych na dokształcanie pracowników pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Dla kogo dofinansowanie szkolenia?

Z dofinansowanych z KFS szkoleń (w ramach kształcenia ustawicznego) mogą korzystać:

  • pracownicy pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS,
  • członkowie lub pracownicy spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
  • pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ),
  • pracownicy Centrów Integracji Społecznej (CIS),
  • pracownicy Klubów Integracji Społecznej (KIS),
  • pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

Co można dofinansować z KFS?

Z KFS przedsiębiorca może sfinansować:

  • kursy,
  • studia podyplomowe,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.

Ile wynosi dofinansowanie?

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników nie muszą wnosić wkładu własnego. Przedsiębiorca zatrudniający powyżej 10 osób wnosi wkład własny w wysokości  20% kosztów. Maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS, to 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Kto dysponuje środkami z KFS?

Środki z KFS rozdzielają PUP i tam warto pytać o możliwość korzystania z KFS.  Szczegółowe zasady korzystania z KFS mogą się różnić w zależności od PUP. Różnice te mogą dotyczyć np. terminów, liczby naborów i innych ważnych kwestii organizacyjnych. Z tego powodu warto przygotować się do aplikowania ośrodki już na początku 2019 r.

Zapoznaj się z informacjami o KFS 


Pamiętaj: w przypadku przedsiębiorstw społecznych z dofinansowania KFS mogą skorzystać tylko te podmioty, które znajdują się na liście przedsiębiorstw społecznych MRPiPS. Status przedsiębiorstwa społecznego może nadać Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Centrum KLUCZ może nadać status PS podmiotom z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego oraz m. Łódź.

>>Zobacz, jak trafić na listę przedsiębiorstw społecznych<<

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną