List Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej do samorządów terytorialnych woj. łódzkiego

Wspólnie z naszymi partnerami – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne JA-TY-MY wysłaliśmy do samorządów z woj. łódzkiego list, w którym przedstawiliśmy możliwości wsparcia przez samorządy organizacji pozarządowych (w tym przedsiębiorstw społecznych) z terenu ich działania. 

Zapoznaj się z treścią listu:

Jako organizacje/instytucje wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej i solidarnej na terenie samorządów województwa łódzkiego z olbrzymim niepokojem obserwujemy sytuację związaną epidemią koronawirusa SARS-Cov-2.

Dotyczy ona nas wszystkich, zarówno w wymiarze osobistym, dotykając najbardziej osoby chore i starsze, jak i społecznym, związanym z funkcjonowaniem instytucji i organizacji, z których usług dotychczas korzystaliśmy. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się organizacje działające w obszarze pożytku publicznego, w tym przedsiębiorstwa społeczne, zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a które i bez epidemii borykały się z wieloma wyzwaniami.

Z wielkim uznaniem obserwujemy ogromny wysiłek samorządów, które organizują mieszkańcom życie w nowej rzeczywistości (przygotowując szpitale i punkty paramedyczne, zapewniając posiłki osobom przebywającym w kwarantannie, dbając, by rzetelnie informować o przebiegu sytuacji).

Wydaje się jednak, że możliwe są dalsze działania, które wesprą grupę przedsiębiorców społecznych, działających na terenie Państwa miast i gmin.

Przedsiębiorstwa społeczne nie są nastawione na zysk, a ich głównym zadaniem jest dawać pracę osobom w trudnej sytuacji życiowej (bezrobotnym, z niepełnosprawnościami, bez szans na otwartym rynku pracy). Wiele z nich nie ma obecnie możliwości działania, bowiem realizują je na co dzień m. in. w obszarze gastronomii, turystki, rekreacji, edukacji czy usług społecznych. W związku z tym grozi im bankructwo oraz zwolnienia pracowników.

Aby umożliwić jak najszybsze działania, proponujemy wykorzystanie istniejących możliwości:

  1. zlecanie realizacji zadań własnych gminy przedsiębiorstwom społecznym – m.in. na podst. Art. 138p Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w obecnej sytuacji, w zależności od Państwa potrzeb, mogą to być usługi dostarczania posiłków osobom w kwarantannie, usługi transportowe wspierające policję i jednostki paramiltarne w dowożeniu posiłków, zgodnie z Art. 48 b Ustawy o pomocy społecznej);
  2. kupowanie produktów i usług zaplanowanych przez samorządy od przedsiębiorców społecznych (zakup posiłków, wynajem sal dla chorych i inne);
  3. realizacja wspólnych projektów (projekty partnerskie, wsparcie merytoryczne)
  4. organizowanie otwartych konkursów ofert, w których będą mogły wziąć udział przedsiębiorstwa społeczne;
  5. umożliwienie organizacjom społecznym realizującym projekty rozliczenie umów, nawet w wypadku osiągnięcia niepełnych wskaźników spowodowanych nadzwyczajną sytuacją bez konieczności zwrotu środków lub umożliwienie im realizacji założonych wskaźników w późniejszym terminie;
  6. udzielenie ulg (odroczenie spłat, rozłożenie na raty, umorzenie) w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek leśny, rolny oraz od środków transportowych)
  7. udzielanie ulg w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, koszty eksploatacji).

Katalog możliwości wsparcia jest szeroki i zależy od indywidualnych potrzeb i pomysłowości. Zaproponowane działania mogą zapobiec upadkowi lub poważnemu regresowi przedsiębiorstw społecznych tworzonych przez osoby i dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy i deklarujemy chęć nieodpłatnego wsparcia eksperckiego (prawnego, księgowego, marketingowego), jeśli Państwa samorząd będzie potrzebował pomocy przy wdrożeniu któregoś z rozwiązań.

W nadziei na wspólne działania i z poważaniem,

sygnatariusze listu:

Instytut Spraw Obywatelskich

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY

 

Zapoznaj się z listem oraz listą przedsiębiorstw społecznych

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną