„Moce nadŁódzkie” – wojewódzki program mikrograntów

21 marca 2022 r. wystartował Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie. Skierowany jest do organizacji pozarządowych pomagających obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, znajdującym się na terenie województwa łódzkiego.

Najważniejsze informacje:

 • Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę;
 • kwota dotacji może wynieść pomiędzy 5 000 a 20 000 zł;
 • wkład własny nie jest wymagany;
 • okres realizacji zadania od 15 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

Program ma na celu aktywizację społeczną, integrację, wsparcie oraz poprawę sytuacji obywateli Ukrainy, o których wyżej mowa. Zadania będą realizowane w takich obszarach tematycznych jak:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego,
 • polityka społeczna,
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • kultura fizyczna i sport,
 • ochrona i opieka nad zwierzętami,
 • zatrudnienie oraz podejmowanie działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwo publiczne, to jest działania w obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Jak złożyć wniosek?

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i wysłać ofertę na adres poczty elektronicznej granty@lodzkie.pl. Wnioski przyjmowane będą do 11 kwietnia 2022 r. włącznie.

Przeczytaj więcej:

Rusza Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie!


Chcesz złożyć wniosek i potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): 

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

organizacje pozarządowe z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Aleksandra Bogusiak

Aleksandra Bogusiak

aleksandra.bogusiak@instytut.lodz.pl

tel. 539 093 177

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną