Nabór na przedłużone wsparcie pomostowe finansowe

Od dn. 10 stycznia 2022 r. przyjmujemy wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego.

Nabór ma charakter ciągły. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć nie później niż w 5 miesiącu, licząc od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć wraz z następującymi załącznikami:

 1. dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomicznej Beneficjenta pomocy;
 2. oświadczenie Beneficjenta pomocy o:
  1. niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  2. niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
  3. braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań;
  4. nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis;
  5. nie zawieszeniu bądź nie wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub o nie zawieszeniu działalności odpłatnej oraz o nie znajdowaniu się w stanie likwidacji;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 4. oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat podatkowych.

Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Realizatora Projektu:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną