Nadchodzą zmiany dla organizacji pozarządowych [KONSULTACJE]

Weź udział w konsultacjach zmian aktów prawnych kluczowych dla organizacji pozarządowych. Możesz wyrazić swoją opinię m.in. na temat planowanych zmian dokumentów związanych z realizacją zdań publicznych, sprawozdawczości OPP czy działań Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rozpoczęły się konsultacje projektów rozporządzeń powstających w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), ogłoszone przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Planowane zmiany  związane są z powołaniem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W wyniku powołania do życia NIW zmienił się organ upoważniony do wydania rozporządzeń w zakresie działalności pożytku publicznego – obecnie jest nim Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Aktualnie obowiązujące rozporządzenia, wydane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostały utrzymane w mocy do czasu wydania nowych rozporządzeń przez Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, nie dłużej jednak niż do dnia 28 października 2018 r.

Konsultowane akty prawne dotyczą:

  • wzorów ofert i ramowych wzorów umów realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  • uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;
  • wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego;
  • gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
  • zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Z opiniowanymi dokumentami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Termin na zgłaszanie uwag to 24 września br. Uwagi należy przesyłać do Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, a także w wersji edytowalnej na adres: Magdalena.Stawarz@kprm.gov.pl.

Dodatkową formą udziału w konsultacjach są spotkania konsultacyjne w formie konferencji regionalnych, które odbędą się w 16 województwach od 5 do 19 września br. – harmonogram spotkań będzie zamieszczany sukcesywnie na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną