Nie tylko miód – hiszpańskie doświadczenia i polskie wyzwania w biznesie społecznym – ekonomia społeczna na Europejskim Forum Gospodarczym

Zapraszamy do udziału w panelu Nie tylko miód – hiszpańskie doświadczenia i polskie wyzwania w biznesie społecznym, który odbędzie się 27 października w godz. 10.30-12.00 podczas Europejskiego Forum Gospodarczego 2021. Tegoroczne forum odbywa się w formie hybrydowej – w hotelu VH Andel`s Łódź oraz on-line. Panel realizujemy wspólnie z partnerami: Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, PCG Polska i Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego.

Zarejestruj się na Europejskie Forum Gospodarcze 2021

Panel: Nie tylko miód – hiszpańskie doświadczenia i polskie wyzwania w biznesie społecznym

Program panelu

I część: wręczenie symbolicznych dyplomów potwierdzających przyznanie przedsiębiorstwom społecznym dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Sprawdź, kto otrzymał dotację

II część: Prezentacja przez Asociación CON VALORES z Hiszpanii działalności inkubatora biznesu włączającego (inclusive business – biznes „z wartościami”, nastawiony na osiąganie więcej niż tylko zysk finansowy) – hiszpańska filozofia biznesu społecznego.

Dyskusja moderowana:

  • Jak polski biznes społeczny może wykorzystać hiszpańskie doświadczenia?
  • Innowacje społeczne – sposób na rozwiązywanie lokalnych wyzwań.
  • Czy biznes społeczny może być międzynarodowy?

Moderacja panelu

Bogusława Urbaniak, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, specjalizuje się w ekonomice rynku pracy, zarządzaniu zasobami ludzkimi i polityce społecznej. Pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Badacz, ekspert, doradca w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia.e

Paneliści

Alicja Barcikowska – psycholog i doradca zawodowy, aktywistka społeczna. Pracuje w Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Autorka innowacji społ. „Obiady terapeutyczne”, wdrażanej z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie w 2018 r., dzięki grantowi w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Założyła ekologiczną Fundację Sanctus Nemus i prowadzi profil Ekowyborca.pl.

Joanna Roczek – Przedstawicielka Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego, współtwórczyni krajowego systemu akredytacji OWES, innowatorka społeczna.

Carlota Coelho– Specjalistka w zakresie polityki UE i zrównoważonego rozwoju, mieszkała w Luksemburgu, Belgii, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie w Maastricht oraz na Uniwersytecie w Leiden. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na współpracy europejskiej i prawach człowieka. Asystent naukowy Instytutu Europa (Europa Institute). Konsultantka w zakresie pomiaru wpływu społecznego i jego dostosowania zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. W Asociación Con Valores odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy na działania statutowe organizacji.

Karolina Fijołek-Głowacka – Certyfikowany doradca biznesowy. Ukończyła kurs trenerski I stopnia. Od 2016 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzonym przez Instytut Spraw Obywatelskich jako doradca ogólny i biznesowy pracuje z organizacjami, które wstąpiły na drogę działalności ekonomicznej i wspiera je w dzielnym podążaniu tym szlakiem. Doradza co robić, by organizacje działały sprawnie i rosły w siłę. Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego.

Zarejestruj się na Europejskie Forum Gospodarcze 2021

Zapoznaj się z długim opisem panelu

Biznes społeczny, przedsiębiorczość społeczna, a może ekonomia solidarności? Niezależnie od określenia, którego użyjemy wyjaśniając, czym jest ekonomia społeczna, nie ma co ukrywać, że nie istnieje jedno proste wytłumaczenie zjawiska, które łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

Spróbujmy podejść do sprawy od strony prawa. W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej czytamy: ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych oraz rozwojowi lokalnemu.

A w praktyce? Biznes społeczny to taki, który obok zysku finansowego wypracowuje również zysk społeczny. Jedną z motywacji przedsiębiorców społecznych jest chęć stworzenia warunków do integracji społecznej poprzez pracę i usamodzielnienie osób wychodzących z bezrobocia lub kryzysu życiowego czy aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. To jest strona ściśle społeczna – druga to strona biznesowa, czyli kwestia utrzymania się podmiotu na rynku oraz wypracowania zysku. Nie służy on wypłacaniu dywidendy, a rozwojowi pracowników i przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość społeczna jest domeną organizacji pozarządowych i samorządów, ale coraz częściej w jej współtworzenie włączają się osoby czy podmioty komercyjne.

Ekonomia społeczna, choć nie ma znacznego udziału w wytwarzaniu PKB, wpływa na obraz życia społeczno-gospodarczego Polski. Jest to widoczne szczególnie na poziomie lokalny, gdzie wspiera również rozwiązywanie problemów społecznych. W ostatnim czasie jej rozwój jest obciążony wieloma trudnościami, spotęgowanymi sytuacją pandemii COVID-19. Konieczne jest godzenie wysiłków przedsiębiorców społecznych na rzecz aktywizacji i wyrównywania szans z prowadzeniem biznesu społecznego w taki sposób, aby mógł sprostać wymaganiom rynkowym.

Zawarty w tytule naszego panelu przysłowiowy „nie tylko miód” nawiązuje do potencjalnych trudności, z którymi musi liczyć się przedsiębiorca społeczny operujący na otwartym rynku. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wśród wyzwań obniżających konkurencyjność przedsiębiorców społecznych wymienia: reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ograniczoną możliwość dysponowania zyskami czy ograniczenia w kształtowaniu wynagrodzeń pracowników.

Jak polski biznes społeczny może wykorzystać hiszpańskie doświadczenia?

Można wyróżnić dwa istotne etapy w działaniu organizacji funkcjonującej w sferze biznesu społecznego. Pierwszy, to sam proces jej powstawania. Wsparciem na tym etapie są inkubatory społeczne/inkubatory przedsiębiorczości społecznej. Stanowią one ogniwo pośrednie między rodzącym się pomysłem na działalność społeczną a sferą biznesu. W Polsce taką rolę mogą pełnić Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przy okazji naszego panelu chcemy jednak sięgnąć po przykład z zagranicy. Taką organizacją jest Asociación CON VALORES z Hiszpanii działająca na rzecz biznesu włączającego, nastawionego na osiąganie więcej niż tylko zysk finansowy. Czy ta hiszpańska filozofia biznesu społecznego mogłaby się sprawdzić w polskich warunkach? Czy apele kierowane przez Asociación CON VALORES do biznesu, by sponsorował powstające przedsiębiorstwa społeczne spotkałyby się z aprobatą w polskich warunkach? Asociación CON VALORES ma doświadczenia, którymi zechce się podzielić z uczestnikami panelu. Spróbujemy zastanowić się nad możliwościami wykorzystania hiszpańskich doświadczeń w polskich, lokalnych warunkach.

Drugi, istotny etap w działaniu przedsiębiorstwa społecznego to ciągłe starania o to, aby sprostać wymaganiom rynkowym, utrzymać i poprawić swoją pozycję rynkową, wypracować zysk. Pomysły w jaki sposób wesprzeć przedsiębiorstwa społeczne są różne i dotyczą różnych obszarów ich aktywności. Zaliczamy do nich działania szkoleniowe i doradcze, wsparcie finansowe tworzenia nowych miejsc pracy, ale także upowszechnianie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Wyjątkowa formą wsparcia biznesu społecznego jest umożliwienie testowania i wdrażania innowacji społecznych.

Innowacje społeczne – sposób na rozwiązywanie lokalnych wyzwań.

Działając na gruncie lokalnym przedsiębiorcy społeczni dostrzegają problemy społeczne – i chociaż dla nich mogą wydawać się mikroproblemami, to często występują w każdej społeczności, tworzą makroproblem. Odpowiedzią w skali mikro jest właśnie możliwość testowania innowacji społecznych, które mają możliwość skalowania. Innowacją, którą zaprezentujemy podczas panelu są „Obiady terapeutyczne”. Krótki opis innowacji ze strony Generatora Innowacji Sieci Wsparcia głosi: W ramach innowacji uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, według menu skonsultowanego przez dietetyka, przygotowują dwudaniowe obiady dla starszych osób zależnych i dostarczają je im do domów. Dzięki temu rozwiązaniu seniorzy mają zapewnione dostosowane do ich diety posiłki, mogą dłużej pozostać swoim środowisku, a konieczność korzystania z opieki instytucjonalnej odsuwa się w czasie. Dla uczestników WTZ, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, jest to forma rehabilitacji, rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych. Zarówno dla nich, jak i starszych osób to okazja do nawiązania nowych relacji.

Rozwiązanie problemu osamotnienia osób starszych z wykorzystaniem tej innowacji wspiera również rozwiązywanie problemu złej diety osób starszych i odciąża opiekunów rodzinnych. Dodatkowo korzyści odnoszą również uczestnicy WTZ, rozwijając swoje umiejętności społeczne i zawodowe. Pomysł znalazł uznanie i został skierowany do realizacji w skali makro w postaci projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Czy biznes społeczny może być międzynarodowy?

Czas pandemii COVID-19 to okres intensywnych zmian w zakresie cyfryzacji gospodarki i upowszechniania umiejętności cyfrowych. To czas narastającej różnorodności w życiu społecznym, także obejmującej biznes społeczny. Potrzebne są nowe rozwiązania, transfery dobrych praktyk, które sprawdziły się w innych krajach. Istnieje potrzeba ich poznania i adaptacji do warunków lokalnych, upowszechnienie wiedzy na ich temat.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną