Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

27 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Przez lata obowiązywania i stosowania przepisów ustawy, zaobserwować można rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz konsekwentny wzrost liczby podmiotów działających w tej formule. Praktyka stosowania ustawy i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację. Do dziś trwają dyskusje dotyczące m.in. perspektyw i dalszego rozwoju modelu funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rynku  i ich trwałości, jak również dyskusje zawiązane z interpretacją oraz praktycznym stosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną  nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych.

23 czerwca 2015 r. trafił do sejmu Komisyjny Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Projekt nie obejmuje wszystkich planowanych zmian, ale tylko wybrane. Do kluczowych należy zaliczyć:

  • możliwości zastrzeżenia przez jednostkę sektora finansów publicznych, że ozamówienie poniżej 30 tys. euro mogą się starać jedynie spółdzielnie socjalne,
  • możliwości założenia spółdzielni (w ramach tzw. grup defaworyzowanych) przez osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • możliwość zatrudnienia na zasadach właściwych dla prac interwencyjnych osób realizujących kontrakt socjalny lub osoby bezrobotne, które mają ustalony III profil pomocy.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem. Propozycje zmian prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl  do dnia 29 lipca br.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną