Od 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Sprawdziliśmy jakie użyteczne zmiany dla przedsiębiorców społecznych kryją się w gąszczu nowych przepisów.  

Co nowego?

Na treść art. 94 szczególną uwagę powinny zwrócić spółdzielnie socjalne. Wspomniany przepis umożliwia zamawiającym dokonanie zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie np. spółdzielnie socjalne. Zwolni to zamawiającego z obowiązku weryfikacji celu działalności podmiotu. Zniknie potrzeba sprawdzania wskaźnika zatrudnienia osób określonych w artykule. Spełnienie wymogów zapewni zamawiającemu sama forma prawna spółdzielni socjalnej.

Efektywniej, czyli nie zawsze najniższa cena

Zasada efektywności, którą wprowadza nowe prawo zamówień publicznych oznacza, że zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale będzie uwzględniał również aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Aspekty społeczne

Nowe prawo zamówień publicznych rozszerza m.in. katalog osób społecznie marginalizowanych o poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej oraz o usamodzielnianych.

Nowa ustawa zawiera również rozwiązania znane z wcześniej obowiązującej regulacji, a dotyczące spółdzielni socjalnych. Ustawa nadal zawiera zapisy o:

  1. Rewitalizacji

Możliwość skorzystania z wyłączenia stosowania ustawy w przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykonywanych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, m.in. w sytuacji udzielania zamówienia spółdzielniom socjalnym (art. 11 ust. 5 pkt 5; wcześniej art. 4d ust. 1 pkt 5 lit. a).

  1. Zatrudnianiu określonych osób

Klauzula zatrudnieniowa dotycząca w szczególności zatrudniania do realizacji zamówienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz innych osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (art. 96; wcześniej art. 29 ust. 3a).

  1. Usługach społecznych i innych szczególnych usługach

Klauzula zastrzeżona na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotycząca zastrzeżenia zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi wyłącznie dla wykonawców spełniających warunki związane z niedziałaniem w celu osiągnięcia zysku, strukturą zarządzania oraz działalnością związaną ze społeczną i zawodową integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; (art. 361; wcześniej art. 138p).

Tekst ustawy Prawo zamówień publicznych

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w prawie zamówień publicznych znajdziecie także na stronie https://www.zamowienia-publiczne.net/ oraz na portalu Urzędu Zamówień Publicznych


Zainteresowały Cię zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów ds. zamówień publicznych. Skontaktuj się z doradcą:

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną