Od 20 maja 2016 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”

Nowelizacja ustawy w zakresie stowarzyszeń przewiduje szereg istotnych zmian. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:

Zmniejszenie liczby członków – które mogą zawiązać stowarzyszenie, z 15-stu do 7-miu członków założycieli (art. 9). Mogą to być obywatele polscy, posiadający osobowość prawną bądź także cudzoziemcy zamieszkali w Polsce (art. 4 ust. 1). Nowelizacja nadal nie przewiduje zmian dotyczących małoletnich. W dalszym ciągu nie mogą oni być założycielami stowarzyszenia ale mogą przystępować do już działających stowarzyszeń.

 

Likwidacja jednostki terenowej – jako nowy przepis dodany do art. 10a ust. 7, który mówi, że w przypadku rozwiązania terenowej jednostki przeprowadza się jej likwidację, a majątek pozostaje w stowarzyszeniu.

W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.

 

Pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków – wskazany w uchwale między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach jako reprezentujący stowarzyszenie. Mówi o tym dodany do art. 11 ustęp 4 o umowach i sporach.

umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

 

Postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia w KRS – w przepisie art. 16 ust. 2, mówiące o tym, że dopuszcza się możliwość wyznaczania przez sąd rejestrowy posiedzenia wyjaśniającego. A w ustawie 3 tego artykułu nadano sądowi zobowiązanie do oddalania wniosku w przypadku, gdy stowarzyszenie nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.

 

Opłaty za wpis do KRS – dzięki art. 17 ust. 4, są zniesione.

Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

 

Wynagradzanie osób w zarządach – za pełnioną funkcję, jest kolejnym aspektem zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Od 20 maja będzie można wynagradzać pracowników zarządu za ich pracę związaną z obowiązkami, kompetencjami wynikającymi ze statusu.

 

Komitet założycielski – zgodnie z art. 9 w znowelizowanej ustawie Prawo o stowarzyszeniach założenie komitetu założycielskiego przestaje być obowiązkowe. Od 20 maja należy powołać zarząd, który złoży wniosek o rejestrację do KRS (art. 9 i 12 ust. 1).


 

Więcej o nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach można dowiedzieć się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną