Oferta pracy: animator lokalny

Instytut Spraw Obywatelskich jest jedną z większych organizacji pozarządowych w Łodzi. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. To miejsce, w którym osoby, które chcą łączyć działalność społeczną z zarobkową znajdą pomoc w realizacji swojego planu. Animator lokalny jest jedną z osób, która im w tym pomaga. Dołącz do naszego Zespołu!

Czym zajmuje się animator lokalny?

Animuje społeczność lokalną, czyli stwarza warunki do zgodnej współpracy mieszkańców, przedsiębiorców i samorządu na rzecz rozwijania ekonomii społecznej, w tym tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Animator:

 • diagnozuje potencjał lokalnego środowiska, w tym potencjał i potrzeby PES/PS,
 • inicjuje spotkania, działania i kontakty pomiędzy podmiotami z danego obszaru oraz wyszukuje i wspiera liderów lokalnych,
 • inicjuje i wspiera powstawanie grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,
 • zawiązuje i rozwija partnerstw, sieci współpracy podmiotów, w tym JST, w celu rozwoju PES i PS,
 • przekazuje informacje nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,
 • motywuje grupy/osoby i środowiska do podejmowania i kontynuowania działań w zakresie ekonomii społecznej
 • inicjuje współpracę PES/PS z sektorem biznesu,
 • włącza PES/PS w procesy rewitalizacji oraz planowania i realizacji usług społecznych.

W czasie swojej pracy animator współpracuje z doradcami OWES oraz instytucjami zewnętrznymi w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Kto jest klientem?

 • osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są rozwijaniem działalności społecznej i ich formalizacją,
 • istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/ stowarzyszenie/ spółdzielnia socjalna/ spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie,
 • samorząd lokalny i jego jednostki organizacyjne mające wpływ na rozwój społeczności lokalnej.

Jak wygląda praca animatora?

 • Organizacja spotkań animacyjnych,
 • formalne ustalanie zasad i celów współpracy różnych stron, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości nawiązywania i rozbudowy partnerstw w celu rozwoju PES/PS,
 • prowadzenie dialogu obywatelskiego – angażowanie grup inicjatywnych/PES w konsultacje społeczne,
 • współpraca z samorządem lokalnym w zakresie planowania strategicznego na terenie działalności OWES uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym.

Jakie są nasze wymagania wobec kandydata?

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z obszaru nauk społecznych);
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących ekonomii społecznej i działalności pożytku publicznego;
 • umiejętność przygotowania procesu animacji, uwzględniającego rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej;
 • umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami,
 • umiejętność facylitowania procesów grupowych, prowadzenia i moderowania spotkań, pracy z grupą;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka motywacja do pracy;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych.

Co oferujemy?

 • Umowa o pracę.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca stacjonarna w Łodzi i wyjazdowa do klientów z terenu województwa łódzkiego, w szczególności powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 20 października 2023 r. na adres ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na animatora).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oferty bez powyższej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną