Ogólnopolska konferencja OWES 22-24.02.2023 r., Kraków [relacja]

W dn. 22-24.02.2023 r. nasza przedstawicielka, Karolina Fijołek-Głowacka, uczestniczyła w wydarzeniu sieciującym Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej Polski. Organizatorem spotkania było Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network.

Istotnym elementem spotkania była dyskusja o roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wyzwaniami i celami, jaki przed nimi stoją. Omawialiśmy potrzeby przedsiębiorstw społecznych (PS) w kontekście nowej perspektywy finansowej 2021-2027 i funkcjonowania ustawy o ekonomii społecznej.

Pierwszego dnia dyskusja toczyła się wokół tematu niezwykle ważnego dla całego środowiska ekonomii społecznej (ES), czyli deinstytucjonalizacji usług społecznych. Jest to jeden z kluczowych kierunków w polityce społecznej, która zakłada rozwijanie partnerstw samorządów z podmiotami ekonomii społecznej. OWESy będą rozgrywać kluczowa rolę w tworzeniu potencjalnych partnerstw w obszarze realizacji usług społecznych na poziomie lokalnym. Zapoznaliśmy się z aktami prawnymi regulującymi tę sferę oraz poznaliśmy dobre praktyki w tym obszarze.

Drugi dzień poświęcony został na praktykę planowanych przedsięwzięć realizacji OWES, w tym z uwzględnieniem zapisów ustawy o ekonomii społecznej. Omówiliśmy planowane dokumenty dot. realizacji projektów (tj. wytyczne realizacji przedsięwzięć) oraz proces akredytacji OWES. W tej części spotkania wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Jakub Schimanek) i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Filip Kołodziejski, Krzysztof Zawiślak).

Nasza przedstawicielka, Karolina Fijołek-Głowacka, wspólnie z Krzysztofem Brasiem (Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej) zaprezentowali wyzwania i rekomendacje związane z praktyka ubiegania się o akredytację OWES.

Pozostała część spotkania została poświęcona kwestiom realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne działań reintegracyjnych oraz umiejscowienia OWES w tym procesie.

Spotkanie było okazją do zacieśnienie kontaktów z przedstawicielami innych OWES oraz przekazania przedstawicielom ministerstw rekomendacji w zakresie rozwijania działań wspierających sektor ekonomii społecznej na poziomie krajowym.

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną