Organ konsultacyjno-doradczy w przedsiębiorstwie społecznym

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało pismo, w którym podsumowuje dotychczasowe interpretacje dot. wprowadzenia organu konsultacyjno-doradczego w przedsiębiorstwie społecznym.

Organ konsultacyjny w spółkach z o.o. , spółkach akcyjnych i klubach sportowych

  • funkcje organu konsultacyjno-doradczego pełni rada nadzorcza (dalej RN) lub komisja rewizyjna (dalej KR);
  • zgodnie z art. 213 § 1 kodeksu spółek handlowych (KSH) umowa spółki może ustanowić RN lub KR albo oba te organy. Jeśli spółka jest (lub chce być) przedsiębiorstwem społecznym musi posiadać RN lub KR;
  • wybór, który ze wskazanych organów zostanie powołany należy do podmiotu;
  • powołanie RN i KR odbywa się na zasadach określonych w KSH. W RN i KR mogą zasiadać osoby spełniające kryteria wskazane w KSH. Pracownicy spółki mogą ale nie muszą znajdować się w składzie RN/KR;
  • KSH przewiduje, że powołanie RN lub KR jest ujęte w umowie spółki i wymaga wpisu do KRS.

Organ konsultacyjno-doradczy w fundacjach i stowarzyszeniach

  • nazwa organu jest określona ustawowo – „organ konsultacyjno-doradczy”;
  • skład organu określa art. 7 ust 1 lub 2 ustawy o ES;
  • kompetencje organu określa art. 7 ust. 3 ustawy o ES;
  • sposób powołania organu nie jest określony w ustawie o ES.

Organ konsultacyjno-doradczy w spółdzielniach socjalnych

  • Rolę organu konsultacyjno-doradczego pełni spotkanie konsultacyjne w przypadkach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o ES.

Przeczytaj więcej:

Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. organu konsultacyjno-doradczego

Status przedsiębiorstwa społecznego na bazie ustawy o ekonomii społecznej


Chcesz uzyskać status przedsiębiorstwa na bazie ustawy o ekonomii społecznej? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną