Organizacjo, pamiętaj o swoich obowiązkach – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim liczne obowiązki dla każdej organizacji pozarządowej. Czy wiesz, że wśród nich są także te wynikające z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Obowiązki określone w ustawie dotyczą:

  • wszystkich fundacji,
  • stowarzyszeń posiadających osobowość prawną jeżeli przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, także w drodze więcej niż jednej operacji.

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu monitorowania wszelkich transakcji o wartości powyżej 15 000 euro, które potencjalnie mogą mieć charakter prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

Do najważniejszych obowiązków wynikających z ustawy zalicza się:

  • konieczność przyjęcia w formie uchwały lub zarządzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie oraz jej przeszkolenie,
  • prowadzenie rejestru transakcji o wartości powyżej 15 000 euro, bez względu na to, czy przeprowadzona została w formie pojedynczej operacji, czy kilku mniejszych operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane (np. 3 darowizny od jednego darczyńcy na łączną kwotę przekraczającą równowartość 15 000 euro),
  • zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Informacje dla organizacji pozarządowych związane ze stosowaniem ustawy są dostępne m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi lub na dedykowanej organizacjom pozarządowym stronie Urzędu Miasta Łodzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać również na w poradniku ngo.pl.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną