Organizacjo, wpisz się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z kwietniową nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (ustawa z dania 30 marca 2021 r.) od 31 października 2021 wszystkie organizacje poza stowarzyszeniami zwykłymi (działającymi na podstawie regulaminu, bez osobowości prawnej i bez konieczności rejestracji w KRS) muszą zgłaszać tzw. Beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Jest to publiczny, ogólnopolski i nieodpłatny rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez udział lub prawo głosu określone w ustawie podmioty. Został wprowadzony nowelizacją do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prowadzony jest przez Ministra Finansów.

Kim jest beneficjent rzeczywisty w organizacji?

Zgodnie z ustawą jest nim każda osoba fizyczna, która:

  • sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad organizacją;
  • posiada uprawniania wynikające z okoliczności prawnych i faktycznych,
  • wywiera decydujący wpływ na czynności lub działania organizacji.
  • posiada więcej niż 25% liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu w przypadku fundacji założonych przez osoby fizyczne i stowarzyszeń rejestrowych skupiających osoby fizyczne.

Jeżeli nie da się ustalić takiej osoby, należy przyjąć jako beneficjentów każdego członka zarządu organizacji. Tak samo będzie w przypadku stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, gdzie beneficjentami są wszyscy członkowie zarządu. W fundacjach założonych przez osoby fizyczne należy przeanalizować kompetencje poszczególnych organów. W takim przypadku beneficjentem rzeczywistym może okazać się fundator, któremu statut przyznaje uprawnienia do powołania organów zarządczych lub kontrolnych. Dobrym wyznacznikiem będzie także prawo do zmiany statut organizacji. Należy pamiętać, że beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż cztery osoby. W większym gremium żadna z nich nie ma więcej niż wspominane wcześniej i wynikające ustawy 25% głosu. Jeżeli każdy organ stanowiący fundacji ma skład co najmniej czteroosobowy, jako beneficjentów rzeczywistych wskazujemy wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.

Terminy i kary za niedopełnienie obowiązku

Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego należy dokonać w 7 dni od rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale także od każdej zmiany podlegającej wpisowi. Niedotrzymanie ustawowego terminu wiąże się z nałożeniem na podmiot kary w maksymalnym jej wymiarze wynoszącej milion złotych oraz do 50 tys. złotych dla beneficjenta rzeczywistego. Karzę podlega również podanie w zgłoszeniu informacji nieprawdziwych.

Do kiedy zgłaszać już istniejące organizacje?

Ustawodawca przewidział trzymiesięczny okres przejściowy. W tym czasie podmioty już istniejące muszą dokonać zgłoszenia do rejestru. Termin ten upływa z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Jakie dane są niezbędne w zgłoszeniu do CRBR?

Ustawowy katalog danych wymaganych do wpisu zawiera  następujące dane beneficjenta rzeczywistego:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Obywatelstwo (lub obywatelstwa!)
  3. Państwo zamieszkania;
  4. Numer PESEL,  ewentualnie datę urodzenia;
  5. Funkcje uprawniającą do dokonania zgłoszenia;

Dodatkowo przy zgłaszaniu należy podać numer NIP organizacji.

Zgłoszenia dokonują osoby ustawowo uprawnione do reprezentacji podmiotu. Odpowiadają one zarówno za terminowość zgłoszeń oraz za ich poprawność.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie przez portal Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia wszystkich beneficjentów rzeczywistych.

Notkę przygotował Albert Dąbrowski


Przeczytaj więcej:

Komunikat nr 39 Ministerstwa Finansów dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.

31 stycznia 2022. Ostatni dzień na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR


Musisz wpisać swoją organizację do CRBR i potrzebujesz wsparcia? Odezwij się do naszych doradców, bezpłatnie Ci pomożemy:

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): 

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną