Plusy i minusy prowadzenia spółki z o.o. non for profit

Na pewno niejednokrotnie słyszałeś o fundacjach, stowarzyszeniach czy spółdzielniach socjalnych – wszystkie te podmioty tworzą ekonomię społeczną. Być może zastanawiałeś się nad założeniem organizacji pozarządowej lub chcesz poznać bliżej podmioty, w których działania możesz zaangażować się wolontariacko? Poznaj plusy i minusy prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. non for profit.

Spółka kapitałowa not for profit (często potocznie nazywana spółką non profit) – to prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym obok działalności ekonomicznej ważną rolę odgrywa cel społeczny. W praktyce oznacza to, że podmiot nie działa w celu osiągania zysku, a wypracowany dochód przeznacza na działalność statutową pożytku publicznego. Nie jest  więc możliwe dzielenie zysków pomiędzy wspólników, członków zarządu, pracowników, radę nadzorczą czy komisję rewizyjną. Spółki takie działają w myśl Ustawy z dnia 15 września 2001 r. – Kodeks spółek handlowych.

Najważniejsze plusy i minusy prowadzenia działalności w formie spółki not for profit:

PLUSY:

  • Duże pole manewru w zakresie sposobu działania – wskazanie w statucie organów, ich kompetencji, podziału ról, wprowadzenia kompetentnego organu nadzorczego.
  • Prowadzenie działalności, w której zdecydowany prym wiedzie działalność ekonomiczna – gospodarcza.
  • Możliwość ubiegania się o środki przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
  • Wiarygodny partner dla biznesu, w tym w ramach działań społecznie odpowiedzialnego biznesu.
  • Możliwość podjęcia działalności pożytku publicznego, w tym uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), a co za tym idzie pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

MINUSY:

  • Minimalny kapitał zakładowy – 5.000 zł.
  • Niemożność dzielenia zysków pomiędzy wspólników, członków zarządu, pracowników, radę nadzorczą czy komisję rewizyjną.
  • Opodatkowanie wypracowanego zysku.
  • Konieczność prowadzenia pełnej księgowości oraz składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, do wysokości wniesionych udziałów


Tekst pochodzi z poradnika „MOCni Wolontariatem” – czytaj/pobierz bezpłatnie!

Czytaj także:

Plusy i minusy prowadzenia fundacji

Plusy i minusy prowadzenia stowarzyszenia

Plusy i minusy prowadzenia spółdzielni socjalnej

Plusy i minusy prowadzenia zakładu aktywności zawodowej (ZAZ)

Plusy i minusy prowadzenia centrum integracji społecznej (CIS)

Plusy i minusy prowadzenia klubu integracji społecznej (KIS)

 

logo mrpips

 

 

Zadanie  „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

 

 


Spółka z o.o. not for profit – definicja w Polskim Języku Migowym

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną