Podpisaliśmy apel: Reforma i wartości demokratyczne TAK! Likwidacja i upolitycznienie NIE! 

Podpisaliśmy apel organizacji pozarządowych do Klubów Parlamentarnych wchodzących w skład Sejmu RP X kadencji.

Społeczeństwo Obywatelskie 15 października 2023 roku dało jasno do zrozumienia, że poszanowanie takich wartości jak demokracja, pluralizm, transparentność, współdecydowanie o losach kraju są wartościami nadrzędnymi.

Istotnym elementem tego społeczeństwa obywatelskiego są samoorganizujący się obywatele i obywatelki, czyli tzw. III sektor, który tworzą tysiące stowarzyszeń, fundacji, federacje i związki organizacji pozarządowych, koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne, (łącznie ponad 100 tys. organizacji). Społeczeństwo obywatelskie, to także wolontariusze i wolontariuszki oraz tysiące niezrzeszonych aktywistów i aktywistek. Jako uczestnicy III sektora zwracamy się do demokratycznej większości parlamentarnej o respektowanie jednej z zasad prawa rzymskiego – Nihil de nobis sine nobis – Nic o nas bez Nas. To zasada, na której opiera się szeroka umowa społeczna obywateli i demokratycznego państwa – uniwersalna dla wszystkich prawdziwie respektujących prawo, porządek, wolności obywatelskie i próbę szukania konsensusu społecznego.

Apelujemy o reformę systemu wsparcia III sektora zgodną z dobrze pojętymi zasadami demokracji, partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w procesach podejmowania decyzji, zasadą pomocniczości oraz aktywnego udziału obywatelek i obywateli w reformach państwa ich dotyczących.

Jako reprezentanci i reprezentantki zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego z różnych części kraju, proponujemy zwołanie Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego złożonego z przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, krajowych i regionalnych federacji organizacji pozarządowych, lokalnych organizacji, reprezentujących zarówno różne środowiska, jak i różne regiony naszego kraju, ekspertów III sektora, celem podjęcia szerokiej i merytorycznej dyskusji nad kształtem oraz przyszłością rozwiązań wspierających rozwój aktywnego Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zapoznaj się z całością apelu i złóż podpis

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną