Podpisaliśmy apel w sprawie wynagrodzeń pracowników socjalnych

Podpisaliśmy apel organizacji pozarządowych do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg ws. wynagrodzeń pracowników socjalnych.

Zapoznaj się z treścią apelu

Pani Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie, Polska stała się jedną wielką organizacją pozarządową. Wsparcie dla osób, które opuszczają Ukrainę spoczywa w wielu miejscach na obywatelach, grupach nieformalnych, organizacjach obywatelskich, instytucjach pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że struktury władz publicznych docenią ten fakt i nie będą traktować organizacji jako podmiotów marginalnych i zbędnych w działaniach. Dlatego też zaangażowanie organizacji musi być realizowane na zasadach partnerskich, co nie zawsze ma miejsce. Pokutuje przekonanie, że państwo wspiera organizacje, a nie że organizacje wspierają państwo.

Jednak w tej sytuacji nie zapominamy o naszych przyjaciołach z pierwszej linii pomagania – o pracownikach pomocy społecznej, którzy dźwigają ciężar wsparcia dla setek tysięcy osób uciekających z Ukrainy przed wojną.

Polski system pomocy społecznej trzeszczy w szwach, a pracownicy są przeciążeni do granic możliwości. Niestety nadal ich praca nie jest wynagradzana adekwatnie do skali zadań i ich publicznej użyteczności. Dlatego też uważamy, że niezbędne jest natychmiastowe podjęcie inicjatywy ustawodawczej na rzecz pracowników pomocy społecznej o treści:

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadza się o następujące zmiany w art. 121, ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki oraz dodatkowych czynności związanych z realizacją zadań jednostki w określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.”

Ponadto należy uwzględnić w podziale środków budżetowych zwiększenie finansowania OPS ze względu na nagłe, nieprzewidziane zwiększenie zadań wynikających z konieczności wsparcia uchodźców, opartych na liczbie osób z Ukrainy korzystających z usług Ośrodków Pomocy Społecznej.

Jesteśmy przekonani, że wsparcie to wzmocni tych pracowników, którzy z zaangażowaniem i często ponad siły wykonują działania równie trudne, a może nawet trudniejsze niż w czasie pandemii. Pandemia nie doprowadziła niestety do zwiększenia prestiżu zawodu pracownika socjalnego, asystenta rodziny czy innych zawodów pomocowych ani do zwiększenia wynagrodzeń w tych zawodach. Tym razem musimy odpowiedzieć na to wyzwanie systemowo – pierwszym krokiem do tego jest właśnie zwiększenie dodatków dla pracowników pomocy społecznej. W dalszej kolejności konieczny jest systemowy wzrost wynagrodzeń. W przeciwnym razie w niedalekiej przyszłości zabraknie pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych zawodów pomocowych.

Są osoby i instytucje, bez których państwo nie jest w stanie realnie funkcjonować – tą grupą są między innymi pracownicy pomocy społecznej. Nie oczekujmy heroizmu od źle opłacanych i lekceważonych pracowników pomocy społecznej.

Podpisz apel na stronie ngo.pl

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną