Podsumowanie pierwszych miesięcy 2016 r. w Centrum KLUCZ

Dla zespołu Centrum KLUCZ wiosna jest czasem intensywnych podróży po województwie łódzkim. 

W marcu i kwietniu zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, podczas których mieliśmy okazję poznać potencjał lokalnych społeczności wielu gmin. Każdy powiat, w którym działamy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, odwiedziliśmy do tej pory wiele razy, m.in. podczas Forów Liderów Ekonomii Społecznej oraz  szkoleń „ABC Ekonomii Społecznej – co każdy przedsiębiorca społeczny wiedzieć powinien”.

Fora Liderów Ekonomii Społecznej

Fora Liderów Ekonomii Społecznej były dla nas szczególną okazją do zainicjowania współpracy z mieszkańcami naszego województwa: organizacjami pozarządowymi, samorządowcami, przedsiębiorcami społecznymi. Fora cieszyły się również zainteresowaniem Ochotniczych Hufców Pracy, środowiskowych domów samopomocy, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i wielu innych podmiotów. Dzięki tak zróżnicowanemu gronu uczestników, podczas każdego Forum udało się wypracować wspólnie listę najważniejszych wyzwań w danym powiecie, lecz co ważniejsze – listę zasobów, jakimi dysponują mieszkańcy, aby im sprostać.

Mieszkańcy powiatów o wyzwaniach i swoim potencjale

Wyzwania, jakie dotyczą różnych lokalnych społeczności, mimo swojej specyfiki, dotyczą podobnych obszarów. Wszędzie istnieje potrzeba zapewnienia wysokiej jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) oraz stworzenia przestrzeni dla aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, zwłaszcza osób młodych oraz osób z niepełnosprawnościami. Podczas kilku Forów poruszano temat zanieczyszczonego środowiska – choć dla wielu gmin walory przyrodnicze to jeden z najważniejszych czynników rozwoju. Dla uczestników forów istotne było także, aby w swoich miejscach zamieszkania mieli więcej okazji do wspólnego spędzania czasu wolnego – dzięki infrastrukturze sportowej czy wydarzeniom kulturalnym. Podstawowy wniosek z Forów: więcej współpracy i integracji to lepsza jakość życia. Także dla bezdomnych czworonogów, o których potrzebach sporo mówiło się podczas spotkań 🙂

Jakie jest zatem najważniejsze wyzwanie? Odpowiedź nasuwa się sama – to budowa kapitału społecznego. Kapitał społeczny stanowi bezcenny zasób lokalnych społeczności i całego państwa. Badania jasno wskazują, że im wyższy kapitał społeczny, tym wyższy rozwój gospodarczy danego kraju. Budowa kapitału społecznego to ciężka praca lokalnych liderów ze wszystkich sektorów. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest naturalnym sposobem wykorzystania, a zarazem zwiększana tego kapitału. W części z gmin i powiatów są perspektywy jego pomyślnego rozwoju. Z drugiej strony, istnieje wiele barier w tym obszarze, w tym wciąż pokutujące stereotypy sektorowe, niedostateczne doświadczenia w zakresie współpracy czy ignorowanie możliwości działań na rzecz społeczności lokalnej, jeśli wykraczają one poza dotychczasową rutynę.

Ekonomia społeczna a rozwój powiatu

Na zadawane na początku każdego Forum pytanie „Czy ekonomia społeczna ma przełożenie na rozwój powiatu?” odpowiedź zawsze była twierdząca. Silne podmioty ekonomii społecznej to większy zakres i wyższa jakość infrastruktury i usług społecznych. Kolejny ważny wniosek płynący ze spotkań jest następujący: działalność trzeciego sektora to nie tylko działalność społeczna i nie tylko praca wolontariuszy – to także budowanie stabilnej pozycji, umożliwiającej świadczenie usług wysokiej jakości. To konieczność nawiązywania profesjonalnych relacji z samorządem i biznesem. To w końcu potrzeba niezależności, którą oferuje działalność ekonomiczna, w tym podjęcie działalności gospodarczej.

Samorządy również korzystają z rozwiązań oferowanych przez ekonomię społeczną. Jak pokazuje przykład chociażby Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej, ekonomia społeczna to dla samorządu możliwość zlecania zadań sprawdzonym, rzetelnym podmiotom. A przede wszystkim – długofalowa i opłacalna inwestycja w rozwój lokalny, oparty o minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego.

Wnioski dla zespołu Centrum KLUCZ

A jaki jest najważniejszy rezultat spotkań dla zespołu Centrum KLUCZ? Mieliśmy okazję wysłuchać mieszkańców województwa: problemów, potrzeb oraz pomysłów ich zaspokajania. Potwierdziły się niektóre z naszych dotychczasowych doświadczeń, poznaliśmy wiele nowych tematów, lecz przede wszystkim ludzi, organizacji, instytucji. Przedstawialiśmy naszą ofertę, nawiązywaliśmy kontakty i mamy nadzieję, że wspólnie zrealizujemy wiele ciekawych przedsięwzięć, które na trwałe zagoszczą na wojewódzkiej mapie ekonomii społecznej.

Kolejne miesiące również będą pracowite 🙂 Mamy dla Was szeroką ofertę. Niezależnie od tego, czy pracujecie w samorządzie, czy w organizacji pozarządowej, czy jesteście przedsiębiorcami społecznymi, czy po prostu macie pomysł na siebie i swoje otoczenie – w Centrum KLUCZ dbamy o to, abyście mogli przekuć słowa w czyny 🙂

 

FLES Centrum KLUCZ w Pabianicach 2 FLES Centrum KLUCZ w Pabianicach FLES Centrum KLUCZ w Tomaszów Mazowiecki 2 FLES Centrum KLUCZ w Tomaszów Mazowiecki

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną