Polityka Nowej Szansy – program pomocowy Agencji Rozwoju Przemysłu. Na czym polega?

Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest to odpowiedź na potrzeby podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie.

Jakie instrumenty przewiduje projekt Polityki Nowej Szansy?

  1. Pomoc na ratowanie
  2. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
  3. Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na ratowanie – na czym polega i do kogo jest adresowana?

Instrument ten polega na zapewnieniu przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i udzielona  będzie  na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – na czym polega i do kogo jest adresowane?

Instrument ten stanowi pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Funkcjonuje jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument i adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc na restrukturyzację – na czym polega i do kogo jest adresowana?

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji.

Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Z tej formy może skorzystać: mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca.

Gdzie składać wnioski?

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  • osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Niezbędne dokumenty i inne informacje


Chcesz skorzystać z programu Polityka Nowej Szansy? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy z chęcią Ci pomogą: 

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną