Poręczenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA jest operatorem środków funduszu poręczeniowego dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Oferta funduszu poręczeniowego jest kierowana do organizacji, które istnieją co najmniej 12 miesięcy, z przeznaczeniem na wsparcie podmiotów nieposiadających środków na zabezpieczenie zobowiązań dłużnych wymaganych przez instytucje finansowe, jak również środków na pokrycie wadiów wymaganych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych, w których PES mogłyby startować oraz zobowiązań z tytułu należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek w umowach, których stroną są PES.

Fundusz poręczeniowy

Do dyspozycji w ramach instrumentu poręczeniowego będą oferowane następujące produkty:

 1. Poręczenie finansowania inwestycyjnego.
 2. Poręczenie finansowania obrotowego.
 3. Poręczenie leasingu.
 4. Poręczenie wadialne.
 5. Poręczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

Kryteria, które PES muszą spełniać ubiegając się o poręczenie:

 1. na etapie udzielania poręczeń PES nie był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej;
 2. PES nie posiada zaległości w ZUS/KRUS/US;
 3. PES nie posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku;
 4. wobec danego PES nie jest prowadzona egzekucja o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 5. PES nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

Zapoznaj się z parametrami poręczeń

Poręczenie może być udzielone w celu finansowania dowolnych potrzeb rozwojowych PES, w szczególności:

 • finansowanie inwestycji polegającej na zakupie, leasingu, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup lub leasing wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup/leasing środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • poręczenia kredytów/pożyczek obrotowych,
 • finansowanie poręczeń wadialnych PES biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • poręczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w zamówieniach publicznych lub komercyjnych,
 • inne cele gospodarcze.

Więcej informacji o poręczeniach znajdziesz na stronie Funduszu Rozwoju i Promocji Woj. Wielkopolskiego S.A.

Chcesz skorzystać z funduszu poręczeniowego i potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z naszym doradcą:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi i 7 powiatów woj. łódzkiego (rawski, zduńskowolski, łaski, pabianicki, opoczyński, tomaszowski, łódzki wschodni:

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną