Poszukujemy animatora lokalnego

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ (www.owes.instytutsprawobywatelskich.pl) poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: ANIMATOR LOKALNY.

animator

Zakres obowiązków:

1. Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska.

2. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze.

3. Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej (PES).

4. Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.

5. Wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.

6. Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk.

7. Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej.

8. Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych.

9. Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych.

10. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

11. Budowanie lokalnych koalicji.

12. Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku.

13. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działań m.in. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

Wymagania:

1. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.

2. Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami.

3. Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej.

4. Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzone są działania animacyjne.

5.  Znajomość strategicznych dokumentów i ustaw związanych z sektorem ekonomii społecznej.

6. Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.

7. Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych.

8. Umiejętność budowania partnerstw lokalnych.

9.  Prawo jazdy, mobilność i dyspozycyjność.

10. Wysoki poziom kultury osobistej.

11. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu,

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 16 września 2015 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: Animator OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Animator OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: e-mail: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną