Powstała Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich

Sejm przyjął w czwartek, 4 października, Ustawę o kołach gospodyń wiejskich. To duża zmiana, ponieważ do tej pory nie istniały odrębne dokumenty regulujące działanie tych organizacji społecznych. Ustawa weszła w życie 29 listopada, po podpisaniu jej przez Prezydenta RP 26 listopada. Co się zmieni? Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zyskają osobowość prawną i będą mogły korzystać z dotacji.

Definicja Koła Gospodyń Wiejskich

Wg Uzasadnienia do Ustawy: KGW jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. KGW reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. 

Obecnie działa około 21 tysięcy KGW, powstałych w ramach Kółek Rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako Zespoły Ludowe i Stowarzyszenia (powstałe po 2004 r.). W sumie ich liczebność określa się na ok. 26 tys. i skupiają ponad milion osób. Średnio w każdym powiecie działa ok. 60 KGW.

Co zmieni Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich?

 • KGW zyskają osobowość prawną, a co za tym idzie – możliwość korzystania z dotacji.
 • Umożliwi prostą i szybką rejestrację KGW, dzięki czemu nieformalna działalność kobiet na obszarach wiejskich (bo to one zwykle zrzeszają się w KGW) zyska formalne ramy.
 • KGW uniezależnią się od kółek rolniczych.
 • KGW będą mogły tworzyć związki.
 • Na terenie jednej wsi będzie mogło działać jedno Koło. Jedna osoba może być członkiem jednego Koła.
 • KGW będzie mogło powstać z inicjatywy min. 10 osób spełniających kryteria członkowskie.
 • Ustawa prezentuje wzorcowy statut KGW, reguluje również obowiązkowe organy KGW.
 • KGW będą wpisywane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Działające KGW mają 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie na dostosowanie się do aktualnych przepisów. Te, które tego nie zrobią, będą działać na podstawie dotychczasowego prawodawstwa.
 • Określa sposoby finansowania działalności KGW: składki członkowskich, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności (również z działalności zarobkowej, w tym – gospodarczej), dochody z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Wszelki dochód ma służyć działalności statutowej i nie może być dzielony między członków. Tryb przyznawania dotacji zostanie określony odrębnym rozporządzeniem.
 • KGW będą mogły prowadzić UEPiK (uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów).

Źródło: Koła gospodyń wiejskich z własną ustawą i osobowością prawną (portal ngo.pl)

Zapoznaj się z projektem Ustawy o kołach gospodyń wiejskich wraz z załącznikami 

Zapoznaj się z przebiegiem prac rządowych nad ustawą

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną