Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli nowej instytucji, która ma odpowiadać za pożytek publiczny i wolontariat, w tym m.in. zarządzać Funduszem Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

W uzasadnieniu do ustawy można przeczytać: ” Narodowe Centrum ma być nową instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego i wolontariatu, w tym koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. […] Bezpośredni nadzór nad działalnością Narodowego Centrum sprawować będzie Prezes Rady Ministrów, co zapewni odpowiednią rangę zadaniom związanym z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.”

W artykule 24 ustawy określono zadania Centrum:

Do zadań Narodowego Centrum należą działania na rzecz budowy wspólnoty obywatelskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększanie instytucjonalnej sprawności zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności, wpływ na ich profesjonalizm działania przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru i zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w życiu publicznym.

Do zadań Narodowego Centrum należy wspieranie pozyskiwania przez organizacje pozarządowe oraz inne zorganizowane formy społeczeństwa obywatelskiego środków pozabudżetowych na działalność, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Narodowe Centrum wspiera rozwój kadr organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy.

Do zadań Narodowego Centrum należy także:

 1. wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji;
 2. wspieranie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych
  i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;
 3. wzmocnienie potencjału sektora obywatelskiego;
 4. promocja i ochrona praw człowieka i praw obywatelskich;
 5. edukacja obywatelska i kształtowanie postaw obywatelskich oraz wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w realizację zadań z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej;
 6. zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;
 7. wspieranie ekonomii społecznej;
 8. udział w realizacji międzynarodowych programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
 9. prowadzenie i wspieranie programów badań dotyczących społeczeństwa obywatelskiego;
 10. upowszechnianie informacji w środowisku organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego o planowanych i ogłaszanych konkursach;
 11. popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań oraz prowadzenie repozytorium modelowych przedsięwzięć, dobrych praktyk, rezultatów i produktów wypracowanych w ramach programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 12. realizacja innych zadań zlecanych przez Pełnomocnika, przy jednoczesnym zapewnieniu na ich realizację środków finansowych, o których mowa w art. 33 ust. 3.

Zapoznaj się z projektem ustawy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną