Skorzystaj z dotacji na stworzenie miejsc pracy w Łodzi

Pozyskaj nawet 120 000 zł dotacji i stwórz nowe miejsca pracy w swojej organizacji lub załóż nowy podmiot i zatrudnij w nim pracowników.

Od 28 czerwca do 6 lipca będzie trwać nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS),
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (w zakresie biznesowym, finansowo-księgowym oraz prawnym) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.


Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00 na adres:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,
90 – 558 Łódź

Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Partnera Projektu (adres jak powyżej), do 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00.


Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie miasta Łodzi.


Niezbędne dokumenty, tj:

 • Regulamin rekrutacji,
 • Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych wraz z załącznikami,
 • Formularz rekrutacyjny dla podmiotów wraz z załącznikami,
 • Karty oceny formularzy,
 • Listę PKD działalności wykluczonych z korzystania z dotacji.

Znajdziesz na stronie Partnera Projektu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My


Podmioty, które prowadzą działalność ekonomiczną (tj. posiadającym wpis do Rejestru Przedsiębiorców lub prowadzącym aktywnie działalność odpłatną) zarejestrowane w Łodzi i jednocześnie zainteresowane skorzystaniem z dotacji, zapraszamy do kontaktu:

Karolina Fijołek: e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281


Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat działalności w formule przedsiębiorstwa społecznego

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
 • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum ćwierć etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 50% z nich (w określonych przypadkach 20% lub 30%) spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Zapoznaj się ze szczegółową definicją PS

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.

Uwaga: wsparcie finansowe udzielane jest na wydatki w kwotach netto (tzn. VAT nie jest kwalifikowany).

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Sprawdź, dla kogo można stworzyć miejsce pracy

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną