Spółdzielnio, pozyskaj środki na nowe miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością!

18 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie określa tryb przyznania spółdzielni socjalnej dofinansowania na stworzenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Zgodnie z rozporządzeniem, istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia zatrudnianej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o dofinansowanie spółdzielnia socjalna będzie mogła złożyć u starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.

Co zawiera wniosek o dofinansowanie stworzenia miejsca pracy?

 1. Informacje o Wnioskodawcy:

a) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy,
b) telefon lub faks,
c) adres e-mail, jeśli wnioskodawca taki posiada,
d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
e) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
f) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
g) datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
h) symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

  2. wnioskowaną kwotę środków wraz z kalkulacją wydatków do sfinansowania z tych środków;
  3. informację o rodzaju pracy, jaka będzie wykonywana przez osobę niepełnosprawną, oraz o wymiarze czasu pracy tej osoby;
  4. informację o wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną;
  5. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków;
  6. oświadczenie wnioskodawcy o:

a) zgodności danych podanych we wniosku ze stanem prawnym i faktycznym,
b) nieposiadaniu zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
c) niezaleganiu z opłacaniem w terminie podatków i innych danin publicznych,
d) niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu z nim stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez wnioskodawcę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników
w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

  7. podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;
  8. liczbę stanowisk pracy przewidzianych do utworzenia z udziałem wnioskowanych środków;
  9. kalkulację wydatków na utworzenie poszczególnych stanowisk pracy uwzględniającą szczegółową specyfikację przewidywanych wydatków dotyczących utworzenia stanowisk pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
  10. informację o wkładzie własnym wnioskodawcy, jeżeli taki wkład przewiduje.

Co zawiera wniosek, który dotyczy środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia?

 1. informację o przewidywanym okresie jej zatrudnienia oraz planowanej wysokości kosztów wynagrodzenia do sfinansowania.

Do wniosku wnioskodawca dołącza wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w sektorze rolnym i pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w przepisach w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Rozporządzenie określa czas, jaki ma starosta na weryfikację wniosku, a wnioskodawca – na wniesienie uzupełnień. Określa również, co zawiera umowa o dofinansowanie zawierana między starostą a spółdzielnią socjalną oraz reguluje zasady rozliczania się spółdzielni z wydatkowania przyznanych środków.

Starosta, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

1) potrzeby lokalnego rynku pracy;
2) liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
3) wysokość pozostających w dyspozycji starosty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na przyznanie wnioskodawcy środków.

>>Zapoznaj się z tekstem Rozporządzenia<<


Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że środki pieniężne, o których mówi rozporządzenie, zostaną przekazane do dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy. W ich gestii ma leżeć wypracowanie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. W związku z tym zachęcamy spółdzielnie socjalne do kontaktu z PUP właściwym dla miejsca zameldowania osoby planowanej do zatrudnienia.


Chcesz skorzystać ze środków dla spółdzielni socjalnej na stworzenie nowych miejsc pracy? Skontaktuj się z nami

kontaktSpółdzielnie socjalne zarejestrowane w Łodzi: Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Spółdzielnie socjalne zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną