Spotkanie Rady Sieci OWES

Od marca 2018 r. funkcjonuje Rada Sieci OWES. Sieć OWES działa w ramach projektu „Forum Aktywności OWES”. Województwo łódzkie w Radzie reprezentują Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS) oraz Karolina Fijołek (Instytut Spraw Obywatelskich, OWES Centrum KLUCZ). Spotkanie Rady Sieci OWES odbyło się w Warszawie w dn. 14-15 listopada 2019 r.

Sieć nie ma obecnie formalnego charakteru, stanowi jednak uznawaną przez ministerstwa reprezentację Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z całej Polski. W skład Rady Sieci wchodzi po 2 przedstawicieli każdego z województw. Prace Sieci koordynuje Sekretariat prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy.

Czym  zajmuje się Sekretariat Sieci OWES?

Sekretariat Sieci OWES:

  • przygotowuje spotkania Rady i zapewnia ich obsługę merytoryczną i organizacyjną,
  • prowadzi korespondencję w imieniu Rady Sieci – przekazuje stanowiska, zbiera opinie, przesyła dokumenty do członków Rady,
  • współpracuje z OIC Poland w ramach platformy internetowej dla Sieci, tworzy bazę wiedzy zawierającą różnego rodzaju pisma, wytyczne i interpretacje administracji publicznej w zakresie ekonomii społecznej;
  •  zapewnia komunikację między członkami Rady Sieci OWES,
  • wyszukuje i zbiera dane, analizuje je i przygotowuje projekty stanowisk oraz innych dokumentów.

Przeczytaj więcej o zadaniach Sekretariatu i pierwszym spotkaniu Rady Sieci OWES 

Spotkanie Rady Sieci OWES

Przedstawicielka Rady z woj. łódzkiego, Karolina Fijołek, uczestniczyła w obu dniach spotkania.

Pierwszego dnia dyskusja toczyła się wokół tematu niezwykle ważnego dla całego środowiska ekonomii społecznej (ES), czyli jej umiejscowienia w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Obecnie toczą się rozmowy Polski z Komisją Europejską dotyczące tego, jak ma wyglądać finansowanie działań ze środków Funduszy Europejskich po 2020 roku. W 2019 r. zespół projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej (SIRES) przeprowadził konsultacje propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie.

Na spotkaniu Rady skupiliśmy się na aspekcie związanym z rolą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wyzwaniami i celami, jaki przed nimi stoją. Przedstawiciele OWES podkreślali, że sektor ekonomii społecznej jest obecnie w zupełnie innym miejscu niż podczas planowania bieżącej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W związku z tym inne są potrzeby przedsiębiorstw społecznych (PS).

Wskazywaliśmy przede wszystkim na konieczność podejścia jakościowego związanego z mierzeniem rezultatów działania OWES. Celem, w naszej opinii, nie powinno być wyłącznie tworzenie nowych PS czy nowych miejsc pracy w sektorze ES, ale wzmacnianie już istniejących podmiotów oraz polepszanie warunków pracy. Dlatego też z chęcią zajęliśmy się omówieniem zaproponowanych przez zespół projektu SIRES narzędzi wsparcia ES. Obok dobrze znanych dotacji i wsparcia pomostowego pojawiły się takie narzędzia, jak: dotacje na rozwój PS, dotacje na reintegrację w PS, pożyczka umarzalna. Trzy ostatnie narzędzia wzbudziły największe zainteresowanie, ponieważ nie były do tej pory stosowane przez OWES lub w ograniczonej/ zmienionej formule. Oczywiście, dopiero w następnym roku dowiemy się, czy te propozycje zostaną uwzględnione w wizji systemu wsparcia ES.

Kolejnym ważnym tematem była analiza katalogu osób, dla których będą tworzone miejsca pracy przy wsparciu finansowym OWES. Stoimy na stanowisku, że grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powinna być włączająca i umożliwiać przedsiębiorstwom społecznym aktywizację zawodową możliwie szerokiej i różnorodnej grupy osób. Jest to związane z tym, że rozwiązania, nad którymi pracujemy, będą stosowane przez prawie 10 następnych lat. Prognozuje się, że w Polsce w 20140 r. będzie brakować 4,5 mln rąk do pracy. Dodatkowo, społeczeństwo szybko się starzeje. Znaczną grupę osób, która w przyszłości znajdzie się w orbicie zainteresowań ekonomii społecznej, będą osoby bierne zawodowo – jest ich już 5 mln!

Tematem, który od kilku lat wzbudza emocje w świecie ekonomii społecznej jest definicja przedsiębiorstwa społecznego. Zmieniana do tej pory już kilkukrotnie, ma przejść kolejną przemianę. Planowane jest położenie większego nacisku na charakter reintegracyjny PS oraz działania związane z dostarczaniem usług społecznych.

Ze strony OWES z woj. łódzkiego zgłosiliśmy następujące tematy:

  • możliwość przyznawania dotacji podmiotom ekonomii społecznej bez konieczności spełniania definicji przedsiębiorstwa społecznego;
  • analiza możliwości złagodzenia wymogów wobec OWES związanych ze stosowaniem zasady konkurencyjności.

Oba tematy zostały poddane dyskusji i będą przedmiotem dalszych prac Rady Sieci OWES.

Kolejne spotkanie Rady planowane jest na luty 2020 r. – planujemy tam być!

Tekst przygotowała Karolina Fijołek

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną