Styczeń w Centrum KLUCZ – zimowe warsztaty dla Twojej organizacji

W Centrum KLUCZ zima nam nie straszna! Jeśli i Wy nie zapadliście w sen zimowy – przyjdźcie na nasze warsztaty. Czeka tu na Was spora dawka wiedzy, która usprawni funkcjonowanie Waszych organizacji.

 

Podstawowe obowiązki prawne podmiotów ekonomii społecznej

16 stycznia (poniedziałek), godz. 12.30-15.30, Łódź

 1. podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie PES (m.in. ustawa o fundacjach, ustawa – prawo o stowarzyszeniach, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych)
 2. obowiązki wynikające z wpisu do KRS: wprowadzanie zmian (działalność statutowa i gospodarcza PES) – organ właściwy do dokonywania zmian, właściwe formularze, załączniki do formularzy, zwrot wniosku i jego skutki, tryb odwoławczy; praktyczne zasady wypełniania wniosków
 3. dokumentowanie prac organów statutowych w PES: charakterystyka organów w fundacji (Zarząd, Rada Fundacji/Fundatorów) i stowarzyszeniu (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Walne Zgromadzenie Członków); inne organy – Dyrektor, Główny Księgowy
 4. czynności PES podlegające udokumentowaniu (obowiązkowo i nieobowiązkowo)
 5. rodzaje dokumentów przygotowywanych w PES: protokół, uchwała, zarządzenie; praktyczne zasady przygotowania projektów dokumentów

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów ekonomii społecznej

23 stycznia (poniedziałek), godz. 9.30-12.30, Łódź

 1. zasady sprawozdawczości PES, obowiązkowe dokumenty, terminy składania sprawozdań, adresaci sprawozdań PES, tryby składania sprawozdań
 2. sprawozdanie z działalności fundacji
 3. sprawozdanie OPP
 4. sprawozdanie do Urzędu Skarbowego
 5. sprawozdanie do KRS

Specyfika zatrudniania w podmiotach ekonomii społecznej

27 stycznia (piątek), godz. 10.30-14.30, Opoczno, ul. Westerplatte 2, Siedziba Fundacji Ostoja imieniem Siostry Klaryski Stanisławy

 1. podstawy prawne zatrudniania w PES
 2. specyfika zatrudnienia w PES
 3. charakterystyka stosunku pracy: nawiązanie stosunku pracy – umowa o pracę (rodzaje, niezbędne elementy); rozwiązanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia) – zasady, skutki, możliwości odwołania
 4. prawa i obowiązki pracownika i urlopy pracownicze
 5. uprawnienia i obowiązki pracodawcy
 6. umowy cywilnoprawne
 7. wolontariat w PES

Specyfika zatrudniania w podmiotach ekonomii społecznej

30 stycznia (poniedziałek), godz. 12.30-15.30, Łódź

 1. podstawy prawne zatrudniania w PES
 2. specyfika zatrudnienia w PES
 3. charakterystyka stosunku pracy: nawiązanie stosunku pracy – umowa o pracę (rodzaje, niezbędne elementy); rozwiązanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia) – zasady, skutki, możliwości odwołania
 4. prawa i obowiązki pracownika i urlopy pracownicze
 5. uprawnienia i obowiązki pracodawcy
 6. umowy cywilnoprawne
 7. wolontariat w PES

Przyjmowanie zgłoszeń:

Aby zgłosić się na warsztat, należy przesłać e-mail na adres karolina.fijolek@instytut.lodz.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „zimowe warsztaty”, a w treści: nazwę i termin warsztatu, na który się zgłaszamy, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail i nr telefonu, nazwę reprezentowanego podmiotu i jego nr KRS. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat. O udziale w warsztacie będziemy informować drogą e-mailową.


Nie możesz uczestniczyć w warsztacie w podanym terminie? Skontaktuj się z nami – umówimy Cię na indywidualne spotkanie z naszym doradcą:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281 

Piotr Pietrzak e-mail: piotr.pietrzak@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną