Tarcza Antykryzysowa 4.0 – kolejne rozwiązania dla ekonomii społecznej

4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0 (pełna nazwa to Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19). Obecnie trwają senackie prace nad ustawą. Poniżej przedstawiamy planowane zmiany w przepisach. Jest duże prawdopodobieństwo, że na najbliższym posiedzeniu Senatu, które odbędzie się 17 i 18 czerwca 2020 r. Senatorowie zajmą się projektem od strony legislacyjnej. 23 czerwca ustawę wprowadzającą Tarczę Antykryzysową 4.0 podpisał Prezydent. 

Notka jest na bieżąco aktualizowana. Ostatnia aktualizacja 01.07.2020 r. 

Mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Ustawa przewiduje możliwość udzielania mikropożyczek organizacjom pozarządowym na działalność statutową. Ma być to mechanizm zbliżony do tego przewidzianego i stosowanego względem przedsiębiorców. Pożyczka będzie obsługiwana przez powiatowe urzędy pracy. Będzie podlegać umorzeniu pod warunkiem, że podmiot będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia.

Warunki, które należy spełnić ubiegając się o wsparcie:

  • przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
  • maksymalna wysokość pożyczki to 5.000 zł,
  • działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Podobne limity nie występują w przypadku pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, a trzeba pamiętać, że takich podmiotów mamy w Polsce ponad 2 miliony – w porównaniu z ok. 150 tysiącami organizacji pozarządowych.

Wysokość przychodu za rok poprzedni nie świadczy wcale o skali problemów organizacji. W organizacjach o profilu pomocowym przychód jest wyższy z uwagi na wysokość pozyskiwanych środków przekazywanych następnie na pomoc odbiorcom organizacji (wcale nie mających wpływu na stabilność finansową podmiotu). Takie zapisy uderzają w organizacje pomocowe, których istnienie w obecnej sytuacji jest szczególnie ważne.

Mocno wątpliwe są też zapisy dotyczące warunkowania wysokości pożyczki wysokością przychodu za poprzedni rok bilansowy. Próżno szukać w nowelizacji podobnych zapisów w odniesieniu do przedsiębiorców.

W zapisach ustawy nie ma zakazu łączenia wspomnianej pożyczki z pożyczką przewidzianą wcześniej dla mikroprzedsiębiorców, co może oznaczać, że niektóre organizacje będą mogły skorzystać z obu instrumentów.

Przeczytaj więcej:

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)


Przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń

W myśl art. 27 i art. 28 ustawy pojawiła się możliwość przedłużenia kadencji organów fundacji i stowarzyszenia w przypadku, jeżeli kadencja ta upływa w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu. Kadencja może zostać przedłużona do czasu wyboru organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podobne zapisy mają zastosowanie w odniesieniu do np. związków sportowych.


Brak obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki

Wprowadza się uproszczenia dotyczące umorzenia mikropożyczki otrzymanej przez przedsiębiorców, w tym przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają umorzenie pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i złoży wniosek o umorzenie. Zmiana zakłada brak obowiązku składania wniosku – jedynym warunkiem będzie prowadzenie działalności przez wskazany wyżej okres.

Zapisy mają dotyczyć również pożyczek udzielonych przed dniem wejścia w życie planowanych rozwiązań. To rozwiązanie dotyczyć będzie zatem wszystkich podmiotów, które dotychczas skorzystały z tego instrumentu.


Dofinansowanie wynagrodzeń – zmiana zasad wyliczania przychodu

Zmiana ta dotyczy mechanizmu przyznawania dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Z wyliczenia przychodów z działalności statutowej planuje się wyłączenie darowizn rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 (przychody takie zawyżają wyliczenie i w praktyce wykluczają z możliwości otrzymania pomocy).


Nowe zasady dofinansowania wynagrodzeń

Nowelizacja wprowadza atrakcyjną zmianę w instrumencie przewidzianym w art. 15g. Nie będzie konieczne wprowadzenie przestoju ekonomicznego (obniżenie pracownikom wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy). Wystarczy sam spadek obrotów gospodarczych. Można się ubiegać o dofinansowanie zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących pracę na podstawie innych umów (np. zlecenia). Pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie – ze środków Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych – wynagrodzeń pracowników do połowy ich wysokości, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dofinansowanie przysługuje na okres do trzech miesięcy.

Złóż wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (należy wybrać opcję: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy art. 15g – WUP)


Zmiany dotyczące zadań publicznych

Planowane jest jasne wskazanie, kto i na jakich zasadach określa tryb postępowania o udzielnie dotacji na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert (zmiana zawarta w art. 15zzm).


Możliwość obniżenia wynagrodzeń pracowników nawet na rok

Nowe zapisy umożliwiają pracodawcy obniżenie wynagrodzeń pracowników nawet o połowę nawet na rok. Pracodawca, po konsultacji z przedstawicielami załogi, będzie mógł wprowadzić przestój ekonomiczny wraz z ograniczeniem pensji pracownika o połowę. Będzie mógł również obniżyć wymiar czasu pracy o 20% przez 12 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. Musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń. Niezależnie od zastosowanego rozwiązania – pensja pracownika nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przeczytaj więcej:

Tarcza 4.0 to bat na pracowników. Nowe przepisy wprowadzają obcięcie pensji pracowników o połowę przez rok


Przymusowy urlop dla pracowników

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez niego w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.


Przeczytaj więcej o Tarczy Antykryzysowej 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana przez prezydenta. Oto 7 rzeczy, które musisz wiedzieć już dziś

Tarcza 4.0 już obowiązuje. Jakie rozwiązania dla organizacji?

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Czwarta Tarcza. Śledzimy kolejne przepisy antykryzysowe istotne dla NGO

Tarcza Antykryzysowa – nowe wsparcie dla organizacji pozarządowych


Chcesz skorzystać z którejś z form wsparcia i potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy z chęcią Ci doradzą: 

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną