Tarcza Antykryzysowa 5.0 – wydłużone wsparcie dla przedsiębiorców

To kolejna, piąta już wersja tarczy antykryzysowej opublikowana w Dzienniku Ustaw. Prezydent Andrzej Duda 23 września 2020 r. złożył podpis pod ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Tarczą Turystyczną lub Tarczą antykryzysową 5.0.

Tarcza ta skierowana jest do podmiotów z branży turystycznej, ale też np. estradowej czy wystawienniczej. Nowelizacja przewiduje szereg form pomocowych mających wspierać te podmioty w czasach epidemii. Nowe przepisy wejdą w życie 15 października.

Co dokładnie oferuje nowelizacja?

Przede wszystkim umożliwienia przedsiębiorcom ubiegania się o świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe.


Tarcza Turystyczna

Przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mogli ubiegać się o świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe, a także zwolnienie z ZUS za okres trzech miesięcy tj. lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 roku.

Przeczytaj więcej

Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów po głosowaniach w Sejmie, idzie do podpisu Prezydenta

Branża turystyczna: sprawdź, z jakich form wsparcia możesz skorzystać


Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nadal możliwe

Przedłużono możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g oraz 15gg Tarczy Antykryzysowej do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przepisy te weszły w życie dnia 24 września 2020 r.

Można zatem cały czas ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, objętych przestojem ekonomicznym lub pracowników o obniżonym wymiarze czasu pracy. Wsparcie to można stosować także do pracowników, którzy nie zostali objęci obniżonym wymiarem etatu ani przestojem ekonomicznym dzięki wcześniej wprowadzonemu w Tarczy antykryzysowej 4.0 specjalnemu zapisowi.  Dofinansowanie to można otrzymać zarówno do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, pod warunkiem, że z tytułu tej umowy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Co trzeba zrobić by uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń?

Z tarczowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa, w których wystąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19:

  • nie mniejszy niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego

lub

  • nie mniejszy niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jest możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dofinansowanie wynagrodzenia dotyczy tylko tych pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było nie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – w chwili obecnej próg ten został określony na 15 073,44 zł brutto. Kwota dofinansowania może wynieść nawet 2355 złotych miesięcznie (w tym dofinansowanie składek ZUS), co daje za cały możliwy okres dofinansowania 3 miesięcy kwotę 7065 złotych.

Ponadto należy pamiętać, że z możliwości skorzystania z dofinansowania mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jeszcze pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy ze wcześniejszych tarcz antykryzysowych. W przypadku, gdy pracodawca korzystał już z pomocy w ramach Tarczy 1.0 lub dofinansowania od starosty (i wykorzystał w tym zakresie pełne dostępne wsparcie), to nie może ubiegać się ponownie o pomoc dla tych samych pracowników.

Do kiedy można składać wnioski?

W związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa, znowelizowane przepisy, które weszły w życie 24 września, wydłużają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy przy tym pamiętać, że maksymalny okres otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń wynosi 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Obecnie wciąż można wnioskować o dofinasowanie na miesiąc wrzesień, październik i listopad.


Przeczytaj więcej

Zapoznaj się z projektem ustawy

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Tarczy Antykryzysowej nadal możliwe


Chcesz skorzystać z założeń Tarczy Antykryzysowej 5.0? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy z chęcią Ci pomogą: 

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną