Ulga gazowa dla organizacji pozarządowych [aktualizacja]

W dniu 11.01.2022, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – Wicepremier prof. Piotr Gliński złożył przed Radą Ministrów projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Projekt przewiduje rozwiązania zabezpieczające III sektor przed wzrostem cen surowca.

Sygnały o potrzebie wsparcia organizacji pozarządowych wysyłane były jeszcze w 2021 m.in. na łamach portalu NGO.pl, gdzie pojawiały się publikacje dotyczące możliwości korzystania z tzw. tarcz. Zorganizowano także apel o objęcie III sektora osobną formą ochrony. Z inicjatywą interwencji wystąpiła także Fundacja Regionalne Centrum Rozwoju.

W uzasadnieniu przygotowanym przez Komitet ds. Pożytku Publicznego czytamy:

  • „W związku z tym, że działalność pożytku publicznego nie jest, co do zasady, działalnością gospodarczą, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy powinny, w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego, zostać objęte pakietem osłonowym ws. taryf na gaz”.
  • „Brak zabezpieczenia organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy przed znaczną podwyżką cen gazu może spowodować istotne ograniczenie ich działalności na rzecz gospodarstw domowych”.
  • „W tej samej gminie mogą zatem być zadania użyteczności społecznej realizowane przez podmioty publiczne i takie same lub podobne zadania realizowane za pośrednictwem podmiotów niepublicznych, jakimi są organizacje pozarządowe. Stosowanie wobec podmiotów publicznych i niepublicznych realizujących identyczne lub podobne zadania różnych stawek opłat za gaz jest działaniem niesprawiedliwym wobec organizacji pozarządowych”.

Dla kogo ulga gazowa?

Rozwiązanie zaproponowane przez Komitet do spraw Pożytku Publicznego zakłada poszerzenie katalogu podmiotów objętych ochronną taryfą o organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Od kiedy ulga gazowa dla organizacji pozarządowych?

Projekt przewiduje wejście w życie nowelizacji już dzień po jej ogłoszeniu w dzienniku ustaw. Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać do końca roku 2023.  

[stan na 17.01.2022 r.] Głosowania nad ustawą w Sejmie odbywały się w dn. 12-13 stycznia 2022 r. 14 stycznia 2022 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Zapoznaj się z postępem prac legislacyjnych

Jak skorzystać z ulgi gazowej?

Organizacje, które będą chciały skorzystać z pomocy muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na przypisanie ulgi oraz określenia części paliwa gazowego zużywanego na określone cele, które przewiduje zaproponowane rozwiązanie.

[stan na 08.02.2022 r.] W dniu 1 lutego 2022 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że:

,,spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej mogą korzystać z ochrony taryfowej wynikającej z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Przepisy ustawy wykluczają także podwyższanie cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r.”

Dodatkowo ponownie podkreślono, że warunkiem skorzystania ze wsparcia jest złożenie u sprzedawcy gazu oświadczenia, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska:

Zapoznaj się z wzorem oświadczenia

Organizacji pozarządowych dot. oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Na złożenie oświadczenia organizacje pozarządowe (i inne podmioty korzystające z preferencji) mają 45 dni od daty wejścia w życie ustawy.

Przeczytaj więcej

Decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz

„Ulga gazowa” w ramach tarczy antyinflacyjnej obejmie m.in. instytucje kultury, szkoły muzyczne i organizacje pozarządowe

Tańszy gaz również dla NGO-sów

Tańszy gaz dla NGO. Rozporządzenie ze wzorem oświadczenia

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną