VAT a działalność pożytku publicznego – wybrane zagadnienia problemowe. Podatnicy, zwolnienia i dotacje

Organizacje pozarządowe, pomimo iż z istoty swojej nie są nastawione na zysk, a ich działalność pożytku publicznego, co do zasady, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców, mogą podlegać w związku z tą działalnością obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Już sama ocena charakteru działalności pożytku publicznego na gruncie przepisów o VAT może powodować pewne trudności; występować one też mogą następnie przy ustaleniu obowiązków NGO-sów w zakresie rozliczeń VAT, zwłaszcza w przypadku zwolnień, dotacji i rozliczeń transakcji transgranicznych. Jednocześnie członkowie organów zrządzających NGO-sów mogą ponosić odpowiedzialność jako osoby trzecie za VAT organizacji. Wybrane zagadnienia problemowe dotyczące prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w kontekście rozliczeń VAT, stanowiące przedmiot analizy w niniejszym referacie, mają stanowić przyczynek do dalszej dyskusji o specyfice i uregulowaniu działalności pożytku publicznego w polskim systemie prawa, w tym w szczególności w kontekście prawnopodatkowym.

Autorką artykułu jest dr Maria Supera-Markowska

Zapoznaj się z publikacją

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną