Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy [Łódź]

Pozyskaj wsparcie finansowe i stwórz nowe miejsca pracy w swojej organizacji lub załóż nowy podmiot i zatrudnij w nim pracowników. Rozpoczyna nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej w mieście Łodzi.

Nabór formularzy rozpocznie się 17.05.2024 r.

Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej ma charakter ciągły i obejmuje:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS),
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (w zakresie biznesowym, finansowo-księgowym oraz prawnym) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu.

Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe oraz doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy. Można uzyskać 35.212,00 zł wsparcia finansowego na utworzenie 1 miejsca pracy oraz wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy w wysokości do 38.700,00 zł na 1 miejsce pracy. Maksymalnie można utworzyć 10 miejsc pracy.


Niezbędne dokumenty to:


Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy dostarczyć pod adres:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,
90 – 558 Łódź

lub drogą mailową na adres: lowes@wsparciespoleczne.pl


Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie miasta Łodzi.

Podmioty, które prowadzą działalność ekonomiczną (tj. posiadającym wpis do Rejestru Przedsiębiorców lub prowadzące aktywnie działalność odpłatną) zarejestrowane w Łodzi i jednocześnie zainteresowane skorzystaniem z dotacji, zapraszamy do kontaktu:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281


Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne, które posiadają status nadany przez wojewodę,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • z niepełnosprawnością,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Pełny katalog osób możliwych do zatrudnienia na nowotworzonych miejscach pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do danej grupy


Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat działalności w formule przedsiębiorstwa społecznego

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność ekonomiczną: działalność odpłatną pożytku publicznego, działalność gospodarczą lub inną działalność o charakterze odpłatnym. Tym sposobem o status PS nie mogą się ubiegać np. stowarzyszenia zwykłe.
 • zatrudniać co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, z czego każda z tych osób musi być zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.
 • posiadać organ konsultacyjno-doradczy, w którego skład wchodzić mają osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym (przeczytaj więcej: Organ konsultacyjno-doradczy w przedsiębiorstwie społecznym).
 • wprowadzić do statutu regulacje dotyczące wykorzystania zysku i majątku przedsiębiorstwa społecznego.

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.

Przeczytaj więcej o statusie przedsiębiorstwa społecznego


Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną