Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy [region]

Pozyskaj wsparcie finansowe i stwórz nowe miejsca pracy w swojej organizacji lub załóż nowy podmiot i zatrudnij w nim pracowników. Rozpoczyna nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej w jednym z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim.

Nabór formularzy rozpocznie się 17.05.2024 r.

Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej ma charakter ciągły i obejmuje:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS),
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (w zakresie biznesowym, finansowo-księgowym oraz prawnym) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu.

Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe oraz doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy. Można uzyskać 35.212,00 zł wsparcia finansowego na utworzenie 1 miejsca pracy oraz wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy w wysokości do 38.700,00 zł na 1 miejsce pracy. Maksymalnie można utworzyć 10 miejsc pracy.


Niezbędne dokumenty to:

UWAGA: OD 1 LIPCA 2024 R. OBOWIĄZUJE NOWA WERSJA REGULAMINU ORAZ NOWE WZORY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH


Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy dostarczyć pod adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

lub drogą mailową na adres: rekrutacja.owes@instytut.lodz.pl


Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu I woj. łódzkiego. Poniżej prezentujemy listę powiatów wraz z przypisanymi im doradcami:

powiaty: łaski, łódzki-wschodni

Ilona Sobul

ilona.sobul@instytut.lodz.pl

tel. 602 536 972

powiaty: opoczyński, rawski

Marek Patyk

Marek Patyk

marek.patyk@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 641

powiat pabianicki

Anna Zajda-Czapińska

anna.zajda@instytut.lodz.pl

tel. 519 300 639

powiaty: tomaszowski i zduńskowolski

Małgorzata Stępień-Dudek

Małgorzata Stępień-Dudek

malgorzata.stepien@instytut.lodz.pl

tel. 790 306 686


Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne, które posiadają status nadany przez wojewodę,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • z niepełnosprawnością,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Pełny katalog osób możliwych do zatrudnienia na nowotworzonych miejscach pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do danej grupy


Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat działalności w formule przedsiębiorstwa społecznego

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność ekonomiczną: działalność odpłatną pożytku publicznego, działalność gospodarczą lub inną działalność o charakterze odpłatnym. Tym sposobem o status PS nie mogą się ubiegać np. stowarzyszenia zwykłe.
 • zatrudniać co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, z czego każda z tych osób musi być zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.
 • posiadać organ konsultacyjno-doradczy, w którego skład wchodzić mają osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym (przeczytaj więcej: Organ konsultacyjno-doradczy w przedsiębiorstwie społecznym).
 • wprowadzić do statutu regulacje dotyczące wykorzystania zysku i majątku przedsiębiorstwa społecznego.

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.

Przeczytaj więcej o statusie przedsiębiorstwa społecznego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną