Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy – zasady obowiązujące od 2024 r.

Od początku 2024 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania ze środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych (tj. fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach socjalnych, spółkach z o.o. not for profit i innych). Poniżej przygotowaliśmy przegląd najważniejszych zmian i założeń.

Przebieg naboru

Nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej obejmuje:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS),
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej [PES] (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit, innych) w PS,
 • utworzenie nowego PS przez osoby fizyczne lub osoby prawne (PES/ PS/ samorząd).

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby fizyczne i podmioty/instytucje (PES/PS, samorządy), które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (w zakresie biznesowym, finansowo-księgowym oraz prawnym) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu.

Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy pomysł na biznes społeczny otrzyma wsparcie finansowe oraz doradcze na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.


Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne (czyli te podmioty ekonomii społeczne, które otrzymały decyzję Wojewody o przyznaniu statusu PS),
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit, spółdzielnie socjalne, inne), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
 • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum pół etatu),
 • posiadać organ konsultacyjno-doradczy, w którego skład wchodzić mają osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym,
 • wprowadzić do statutu regulacje dotyczące wykorzystania zysku i majątku przedsiębiorstwa społecznego.

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS. Status PS nadaje Wojewoda w trybie decyzji administracyjnej.

Przeczytaj o definicji PES i PS wynikającej z ustawy o ekonomii społecznej


Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • z niepełnosprawnościami,
 • z zaburzeniami psychicznymi,
 • usamodzielnianych
 • starszych,
 • znajdujących się w innej niekorzystnej sytuacji życiowej (np. korzystających ze wsparcia pomocy społecznej).

Dokładny katalog tych osób określa art. 2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej.

Przygotowaliśmy również katalog wraz ze wskazaniem, jakie dokumenty potwierdzają przynależność do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WAŻNE: osoba zatrudniania na nowopowstającym miejscu pracy nie może pracować u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w terminie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego [nie dotyczy nowotworzonych PS]. Zakaz nie dotyczy osób odbywających staże.


Warunki finansowe

 • 1 podmiot może utworzyć maksymalnie 10 miejsc pracy;
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy: 31 229 zł – możliwość pokrycia wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska (zakup maszyn/urządzeń/ wyposażenia; wartości niematerialnych i prawnych; inne niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia);
 • wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 m-cy od jego utworzenia (na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejsca pracy, w tym wynagrodzenia):
  • 1 etat: 32 400 zł,
  • 3/4 etatu: 24 300 zł,
  • 1/2 etatu: 16 200 zł,
  • w wymiarze czasu pracy ¼ etatu można zatrudniać wyłącznie osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności – wówczas wsparcie finansowe wynosi 16 200 zł.
 • Dodatkowo PES/PS może skorzystać ze wsparcia finansowego na realizację działań reintegracyjnych dla nowozatrudnionych pracowników. Maksymalna kwota wsparcia to 10 800 zł/osobę.

Trwałość miejsc pracy

Po 12-miesięcznym okresie wsparcia finansowego PES/PS ma obowiązek samodzielnie utrzymać nowoutworzone miejsca pracy przez okres 6 miesięcy. Zatem czas trwania całego przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy. W tym okresie możliwe są przerwy w zatrudnieniu wynoszące łącznie maksymalnie 30 dni kalendarzowych – każdy kolejny dzień wydłuży okres trwałości.

W przypadku niedochowania okresu trwałości naliczane będą korekty finansowe na wypłacone środki, proporcjonalnie do czasu, o jaki nie dochowano trwałości.


Jesteś zainteresowany/-a? Chętnie spotkamy się i wspólnie zastanowimy się jak przejść od pomysłu do czynu:

Dla organizacji pozarządowych, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną