Wydłużony termin III naboru na miejsca pracy [AKTUALIZACJA]

UWAGA: wydłużamy termin III naboru formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy do 15 lipca do godz. 12.00. 

Skorzystaj z naszych dotacji i wsparcia doradczego, jeśli myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS). Pozyskaj 20 tys. zł na każde nowotworzone miejsce pracy. 

Od 18 czerwca do 15 lipca 2019 r. będzie trwał nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
 • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
 • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, finansowo-księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie i pierwsze miesiące trwania miejsc pracy.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 15 lipca 2019 r. do godz. 12:00 na adres:

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.
Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 15 lipca 2019 r. do godz. 12:00.


Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. w powiatach: rawskim, opoczyńskim, tomaszowskim, łódzkim wschodnim, pabianickim, łaskim oraz zduńskowolskim.


Zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami:

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji (pdf)

Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny:

Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych (doc)

Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów instytucjonalnych (doc)

Zapoznaj się z kartami oceny formularzy:

Karta oceny formalnej (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla osób fizycznych (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla podmiotów instytucjonalnych – nowe PS (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla podmiotów instytucjonalnych – PES przekształcające się oraz istniejące PS (pdf)

Sprawdź, czy Twój pomysł może pozyskać dofinansowanie: Lista PKD wykluczonych z pomocy de minimis (xls)


Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Michał Juszczak, michal.juszczak@instytut.lodz.pl| 519 300 642| 42 630 17 49.


Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat przedsiębiorstw społecznych i zakresu wsparcia w Centrum KLUCZ

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
 • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum ćwierć etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 50% z nich (w określonych przypadkach 20% lub 30%) spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Zapoznaj się ze szczegółową definicją PS (pdf)

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

 • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Przy naszym wsparciu możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

 • bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Zapoznaj się ze szczegółową listą osób, które mogą być zatrudnione na nowych miejscach pracy w PS (pdf)


Mamy dla Ciebie bezpłatną ofertę, a w jej ramach:

 • doradztwo na etapie przygotowywania formularza rekrutacyjnego,
 • doradztwo biznesowe i finansowe na etapie tworzenia biznesplanu dla przedsiębiorstwa społecznego,
 • doradztwo prawne na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego (rejestracja nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowanie dokumentów już istniejących podmiotów do przekształcenia w PS),
 • bezzwrotne wsparcie dotacyjne (inwestycyjne) – do 20.000 zł na jedno miejsce pracy,
 • bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe – 2.000 zł/m-c przez pierwsze 6 miesięcy działalności (wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest wyłącznie na wydatki w kwocie netto, tzn. VAT nie jest kwalifikowany),
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PS,
 • dodatkowo, nowo powstałe przedsiębiorstwa społeczne otrzymają roczne wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego oraz branżowe wsparcie doradcze sprofilowane pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.

Jesteś zainteresowany/-a? Chętnie spotkamy się i wspólnie zastanowimy się jak przejść od pomysłu do czynu 🙂

Przed spotkaniem:

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi udziału w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Regulamin ogólny udziału w projekcie (doc)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)


Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się nami:

Michał Juszczak, michal.juszczak@instytut.lodz.pl| 519 300 642| 42 630 17 49.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną