Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – sierpień 2022

Komisja Oceny Biznesplanów podjęła decyzję, które podmioty otrzymają bezzwrotną dotację i będą mogły sfinansować powstanie nowych miejsc pracy.

Zapoznaj się z listą rankingową biznesplanów ocenionych w lipcu 2022 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” Uczestnikom Projektu, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej liczby punktów, tj. min. 72 punktów (w tym co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach każdej z poszczególnych kategorii ogólnych, jak i szczegółowych) w ramach oceny merytorycznej, przysługuje odwołanie na zasadach określonych w w/w Regulaminie.

Realizator projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy informuje, że uzyskanie łącznej liczby punktów kwalifikujących do udzielenia wsparcia finansowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. Wsparcie finansowe będzie przyznawane zgodnie z listą rankingową, począwszy od Biznesplanu, który uzyskał największą liczbę punktów, do wyczerpania środków finansowych na ten cel w budżecie Projektu.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną