Zakup produktów i usług w PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 [Łódź]

Od dnia 7 lipca 2020 r. do wyczerpania środków lub do 21 lipca 2020 r. odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.  

Kto może wnioskować o zakup produktów/usług?

Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

  • spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;
  • zarejestrowany na terenie subregionu IV woj. łódzkiego, tj. w mieście Łodzi.

Jakie zakupy mogą być sfinansowane?

Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane

Do kogo mogą trafić nieodpłatnie produkty i usługi?

Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie korzystającym z nich podmiotom (instytucjom, podmiotom ekonomii społecznej), które przeznaczą je:

  1. dla swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19;
  2. osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19;
  3. na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19.

W wyjątkowej sytuacji PES/PS może świadczyć usługi/ przekazać produkty osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, bez pośrednictwa innych podmiotów.

WAŻNE: nastąpiła zmiana Regulaminu

Prosimy o zapoznanie się z nową wersją Regulaminu. Zmiany nastąpiły w pkt. 8 – zwiększono łączną kwotę przeznaczoną na zakupy oraz w pkt. 19 – wydłużono termin, do którego powinny być dostarczane faktury.

Maksymalna wartość zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 4.000,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie (obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), jednak kwota ta nie może przekroczyć 40.000,00 zł brutto.

Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego do 30 września 2020 r.

Zapoznaj się z Regulaminem  zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19


Jak złożyć formularz zamówienia?

Nabór będzie trwał od 7 lipca 2020 r. od godz. 8.00 do wyczerpania środków lub do 21 lipca 2020 r. do północy. [WAŻNE: skróceniu uległ czas trwania naboru] 

Dokumenty w wersji elektronicznej (tj. skan/ zdjęcie podpisanego zlecenia zamówienia + potwierdzenia zapotrzebowania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: marta.wojcik@instytut.lodz.pl

w tytule wiadomości podając: Zakup produktów i usług w PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 [Łódź]

Na komplet dokumentów zamówienia produktów/usług składają się:


Po wykonaniu zamówienia Wykonawca przedstawia OWES potwierdzenie dostarczenia usług/produktów:

do instytucji

do osób fizycznych


Jesteś zainteresowana/-y zakupem produktów/usług od Twojego podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego przez OWES Centrum KLUCZ? Skontaktuj się z nami: 

Małgorzata Nadolska Małgorzata Nadolska, e-mail malgorzata.nadolska@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 283

 

 

 

 

Marta Wójcik Marta Wójcik, e-mail marta.wojcik@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 636

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną