Zakup produktów i usług w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia covid-19 [subregion]

Od dnia 24 sierpnia 2021 rozpocznie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.  

Kto może wnioskować o zakup produktów/usług?

Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

  • spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”;
  • zarejestrowany na terenie siedmiu powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Jakie zakupy mogą być sfinansowane?

Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane

Do kogo mogą trafić nieodpłatnie produkty i usługi?

Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie korzystającym z nich podmiotom (instytucjom, podmiotom ekonomii społecznej), które przeznaczą je:

  • dla swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19;
  • osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19;
  • na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19.

Zasady korzystania z tzw. mechanizmu zakupowego

Maksymalna wartość zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 4.000,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie (obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), jednak kwota ta nie może przekroczyć 40.000,00 zł brutto.

Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego do 26 listopada 2021 r.

Zapoznaj się z dokumentami:

Uwaga: Zmianie uległ ust. 19 Regulaminu:

  1. Faktury za usługi zgłoszone w zamówieniu usługi/produkty powinny wpłynąć do Zamawiającego do 26 listopada 2021 r. W uzasadnionych przypadkach, gdy podmiot nie ma możliwości zakończyć realizacji usług przed dniem 26 listopada 2021 r., istnieje możliwość wydłużenia terminu przedstawienia faktury maksymalnie do dnia 17 grudnia 2021. W tym celu należy złożyć wniosek do Zamawiającego drogą mailową lub drogą pocztową.

Jak złożyć formularz zamówienia?

Nabór będzie trwał od 24 sierpnia 2021 r. od godz. 8.00 do wyczerpania środków. 
Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności składania. Wypełniony załącznik nr 1 wraz z potwierdzeniem zapotrzebowania należy dostarczyć w formie elektronicznej (skan/zdjęcie wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres centrumklucz@instytut.lodz.pl w tytule maila należy wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY.

Jesteś zainteresowana/-y zakupem produktów/usług od Twojego podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego przez OWES Centrum KLUCZ? Skontaktuj się z nami: 

Ilona Sobul

ilona.sobul@instytut.lodz.pl

tel. 602 536 972

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną