Zakupów produktów i usług w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie

Od 31 sierpnia 2022 roku do wyczerpania środków odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O ZAKUP PRODUKTÓW/USŁUG:

Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

  • spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;
  • zarejestrowany na terenie subregionu IV woj. łódzkiego, tj. w mieście Łodzi.

JAKIE ZAKUPY MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE?

Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane – Regulamin pkt. 9.

Do sfinansowania zostaną skierowane zamówienia, które spełnią następujące kryteria:

  • PES/PS złożył maksymalnie 1 zamówienie,
  • Zamówienie zostało złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • PES/PS kwalifikuje się podmiotowo i terytorialnie do uzyskania wsparcia,
  • Łączna kwota usług i produktów/towarów wskazanych zamówieniu odpowiada zapisom pkt 6 Regulaminu.
  • Wydatki przewidziane w zamówieniu są zgodne z katalogiem stanowiącym pkt 9 Regulaminu.
  • PES/PS korzysta ze wsparcia OWES (tj. jest uczestnikiem Projektu).

Ocena zamówień będzie prowadzona na bieżąco, w miarę napływania zgłoszeń. Informacje o dofinansowaniu lub nie zamówienia PES/PS otrzyma drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia.

JAK ZŁOŻYĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA?

Dokumenty oraz informacja o trybie złożenia formularzu zamówienia znajdują się na stronie Lidera Projektu – Centrum OPUS

Więcej informacji udziela

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną